SFS 2011:1394 Lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

111394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:291) om avgift till
registrerat trossamfund;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4–6 §§ lagen (1999:291) om avgift

till registrerat trossamfund ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteför-

farandelagen (2011:1244).

5 §

3

Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för

automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs
för att ta ut avgifterna.

Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer

som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till

trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

6 §

4

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgif-

ter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgif-
ter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till
trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlem-

marna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter
och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), anses medlemmarna
ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår

som börjar efter den 31 januari 2012.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 1999:957.

3 Senaste lydelse 2003:726.

4 Senaste lydelse 1999:957.

SFS 2011:1394

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1394

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för med-

lemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för
skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna,
vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för
medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller
för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.