Lag (1999:932) om stöd till trossamfund. Författningen har upphävts genom: SFS 2024:487

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1999:932
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1999:932
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-11-25
Upphävd: 2025-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2024:487
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


/Upphör att gälla U:2025-01-01 genom lag (2024:487)./ Tillämpningsområde

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till trossamfunden. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.

Mål för stödet

2 §   Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som
   1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
   2. är stabilt och har egen livskraft.

Beslut om statsbidrag

4 §   Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om trossamfundet får sådant stöd som avses i 5 §.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

5 §   Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.