SFS 1999:932 Lag om stöd till trossamfund

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:932) om stöd till trossamfund / SFS 1999:932 Lag om stöd till trossamfund
990932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om stöd till trossamfund;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till trossamfunden.

Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till re-
gistrerade trossamfund.

Mål för stödet

2 §

Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att

bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av guds-
tjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som

1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som

samhället vilar på, och

2. är stabilt och har egen livskraft.

Beslut om statsbidrag

4 §

Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om trossamfundet får så-

dant stöd som avses i 5 §.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

5 §

Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redo-

visning av avgifter till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund
samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund
och i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:932

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:932

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LENA HJELM WALL�0N

ULRICA MESSING
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.