SFS 2009:484 Lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet / SFS 2009:484 Lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
090484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande
verksamhet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 7 §§ lagen (1999:988) om

förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhets-
tjänsternas författningsskyddande verksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

Den som hörs har samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som

han eller hon skulle ha haft som vittne i en rättegång. Vid förhöret får endast
sådana frågor ställas som kunnat ställas vid ett vittnesförhör i domstol.
Kommissionen ska före förhöret erinra om vad förhöret avser och upplysa
om sanningsplikten och om att förhöret sker under straffansvar samt, när det
finns skäl för det, om rätten att vägra yttra sig.

Ett förhör hos kommissionen får gälla även uppgifter som avses i 15 kap.

1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestäm-
melse till vilken det hänvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars verk-
samhet en sådan uppgift har inhämtats ska då anses ha lämnat sitt tillstånd
till detta.

Om den som ska höras vägrar att yttra sig eller att besvara en fråga och

inte har något giltigt skäl för detta, får kommissionen förelägga honom eller
henne vid vite att fullgöra sin skyldighet.

Ett förhör ska dokumenteras. Den hörde har rätt att hos kommissionen ta

del av det dokumenterade förhöret.

7 §

Om det vid förhör har kommit fram någon uppgift som det gäller

sekretess för hos kommissionen enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), får kommissionen besluta att uppgiften inte får röjas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:484

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.