SFS 1999:988 Lag om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

990988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förhör m.m. hos kommissionen för granskning
av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller vissa frågor om förfarandet m.m. hos kommissionen

för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande
verksamhet.

Förhör

2 §

Kommissionen får hålla förhör under straffansvar med den som antas

kunna lämna upplysningar av betydelse för kommissionens verksamhet.

3 §

Den som skall höras får föreläggas vid vite att inställa sig hos kommis-

sionen för förhör. I föreläggandet skall anges vad förhöret avser.

Den som kallas får föreläggas vid vite att före förhöret uppliva sin kun-

skap om det som förhöret gäller genom att granska för honom eller henne
tillgängliga anteckningar eller andra handlingar, om han eller hon kan göra
det utan avsevärd olägenhet.

4 §

Den som hörs har samma rätt och skyldighet att lämna uppgifter som

han eller hon skulle ha haft som vittne i en rättegång. Vid förhöret får endast
sådana frågor ställas som kunnat ställas vid ett vittnesförhör i domstol. Kom-
missionen skall före förhöret erinra om vad förhöret avser och upplysa om
sanningsplikten och om att förhöret sker under straffansvar samt, när det
finns skäl för det, om rätten att vägra yttra sig.

Ett förhör hos kommissionen får gälla även uppgifter som avses i 2 kap. 1

eller 2 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse till vilken det
hänvisas i dessa paragrafer. Den myndighet i vars verksamhet en sådan upp-
gift har inhämtats skall då anses ha lämnat sitt tillstånd till detta.

Om den som skall höras vägrar att yttra sig eller att besvara en fråga och

inte har något giltigt skäl för detta, får kommissionen förelägga honom eller
henne vid vite att fullgöra sin skyldighet.

1

Prop. 1998/99:140, bet. 1999/2000:KU4, rskr.1999/2000:44.

SFS 1999:988

Utkom från trycket
den 7 december 1999

background image

2

SFS 1999:988

Ett förhör skall dokumenteras. Den hörde har rätt att hos kommissionen ta

del av det dokumenterade förhöret.

Skyldighet att visa upp handlingar och föremål

5 §

En enskild som innehar en skriftlig handling eller ett föremål som kan

antas ha betydelse för kommissionens verksamhet får föreläggas vid vite att
visa upp handlingen eller föremålet. Ingen behöver dock visa upp en sådan
handling eller ett sådant föremål som han eller hon inte skulle ha behövt visa
upp i en rättegång.

En myndighet skall på motsvarande sätt som anges i 4 § andra stycket an-

ses ha lämnat sitt tillstånd till att handlingen eller föremålet visas upp.

Biträde

6 §

Den som föreläggs att inställa sig till förhör eller att visa upp en skrift-

lig handling eller ett föremål enligt denna lag har rätt att på begäran få ett
lämpligt juridiskt biträde förordnat för sig av kommissionen. Kommissionen
skall upplysa den förelagde om detta.

Sekretess hindrar inte att den för vilken ett biträde förordnats lämnar upp-

gifter till biträdet, om det behövs för att den förelagde skall kunna ta till vara
sin rätt. Biträdet får inte obehörigen röja en sådan uppgift.

Om den för vilken ett biträde har förordnats hörs av kommissionen, har

även biträdet rätt att ställa frågor till honom eller henne.

Ett förordnande av ett visst biträde kan återkallas, om han eller hon visar

sig vara olämplig för uppdraget.

Tystnadsplikt

7 §

Om det vid förhör har kommit fram någon uppgift som det gäller se-

kretess för hos kommissionen enligt sekretesslagen (1980:100), får kommis-
sionen besluta att uppgiften inte får röjas.

Uppgiftsskyldighet

8 §

En myndighet skall på begäran lämna de uppgifter till kommissionen

som kan antas ha betydelse för kommissionens verksamhet. En myndighet
får dock inte lämna en sådan uppgift som en enskild inte haft rätt att lämna
till kommissionen. En myndighet får inte heller utan synnerliga skäl lämna
en uppgift genom vilken en yrkeshemlighet skulle uppenbaras.

Ersättning m.m.

9 §

Den som har hörts har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för

resa, uppehälle och tidsspillan. Den som efter föreläggande har visat upp en
skriftlig handling eller ett föremål har rätt till skälig ersättning av allmänna
medel för kostnader och besvär. Ett biträde som förordnats av kommissionen
har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och ut-
lägg.

Beslut om ersättning meddelas av kommissionen.

background image

3

SFS 1999:988

Kommissionen får besluta om ersättning även i andra fall än som avses i

första stycket.

Straffbestämmelser

10 §

Den som hörs vid ett förhör inför kommissionen och som därvid läm-

nar en osann uppgift eller förtiger sanningen döms till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Har gärningen begåtts av grov oaktsamhet, är straffet böter eller fängelse i

högst sex månader.

11 §

Om utsagan enligt 10 § prövas vara utan betydelse för det som förhö-

ret avsåg, eller om den hörde hade rätt att vägra yttra sig och omständighe-
terna innebär en skälig ursäkt för den hörde, skall han eller hon inte dömas
till ansvar.

Överklagande m.m.

12 §

Ett beslut i fråga om förordnande enligt 6 § eller om återkallelse av

ett sådant förordnande får överklagas till Länsrätten i Stockholms län. Det-
samma gäller ett beslut om ersättning enligt 9 §. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

I övrigt får ett beslut av kommissionen enligt denna lag inte överklagas.

Frågor om utdömande av vite prövas av Länsrätten i Stockholms län.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.