SFS 2014:676 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

140676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 § I denna lag avses med

tullbestämmelser: bestämmelser om införsel, utförsel eller transitering av

varor som avser tullar, skatter eller avgifter eller rör förbud, begränsningar
eller kontrollåtgärder beträffande varutrafiken,

överträdelse av tullbestämmelse: sådan överträdelse av tullbestämmelse

för vilken påföljd enligt berörd stats lagar och andra bestämmelser kan dömas
ut av domstol eller av administrativ myndighet,

behörig svensk myndighet: Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevak-

ningen eller Statens jordbruksverk,

förföljande tjänstemän: utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium med stöd av sådan internationell överenskommelse som
avses i 1 § och denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:676

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.