SFS 2009:488 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

090488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 6 och 8 §§ samt 4 kap. 3 §

lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

2

Behörig svensk myndighet får, när det är nödvändigt för genom-

förande av internationellt tullsamarbete enligt denna lag, på eget initiativ
eller efter ansökan lämna ut uppgifter till behörig utländsk myndighet eller
mellanfolklig organisation, även om en uppgift är sekretessbelagd enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Första stycket gäller endast uppgifter som är tillgängliga för myndigheten

inom dess verksamhetsområde.

8 §

3

Har behörig svensk myndighet översänt uppgift till behörig utländsk

myndighet eller mellanfolklig organisation, är den skyldig att på begäran av
den person som uppgiften rör underrätta denna om vilken utländsk myndig-
het eller mellanfolklig organisation uppgiften översänts till och för vilket
ändamål.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte lämnas, om det är uppen-

bart obehövligt eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra
genomförandet av utländsk myndighets eller mellanfolklig organisations
utredning eller beslut i ärendet.

Underrättelse behöver inte heller lämnas om uppgiften omfattas av sekre-

tess enligt 18 kap. 1–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 kap.

3 §

En behörig svensk myndighet får i en pågående utredning om överträ-

delse av tullbestämmelse begära att få ta del av uppgifter i en annan stat. För
sådana uppgifter gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) samt sådana villkor för uppgifternas användning som avses i 2 §.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:789.

3 Senaste lydelse 2005:789.

SFS 2009:488

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:488

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.