SFS 2000:1219 Lag om internationellt tullsamarbete

001219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om internationellt tullsamarbete;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som

1. följer av en internationell överenskommelse med en annan stat eller

mellanfolklig organisation som Sverige har tillträtt eller annars är förpliktat
att följa och

2. har till syfte att förhindra, upptäcka, utreda eller beivra överträdelser av

tullbestämmelser.

Lagen tillämpas inte på sådant samarbete som avses i lagen (1969:200)

om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga eller lagen
(1959:433) om gränskontrollsamarbete med annan stat.

2 §

Tullverket eller annan behörig svensk myndighet skall bistå behörig

utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation om det följer av en så-
dan internationell överenskommelse som avses i 1 § och av denna lag.

3 §

För åtgärder enligt denna lag gäller samma förutsättningar som för en

motsvarande åtgärd i ett svenskt ärende, om inte annat föreskrivs i denna
lag.

Tullsamarbete får inte innebära att en behörig svensk myndighet vidtar en

åtgärd som

1. strider mot svensk lag eller annan författning,
2. strider mot svenska allmänna rättsprinciper, kränker Sveriges suveräni-

tet, medför fara för rikets säkerhet, eller strider mot andra väsentliga intres-
sen.

4 §

I den mån en sådan internationell överenskommelse som avses i 1 §

omfattar åtgärder som innebär myndighetsutövning, får utländska tjänste-
män utöva myndighet på svenskt territorium i de fall som anges i 3 kap.

1

Prop. 1999/2000:122, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 2000/01:29.

SFS 2000:1219

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1219

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

tullbestämmelser:

bestämmelser om införsel, utförsel eller transitering av

varor som avser tullar, skatter eller avgifter eller rör förbud, begränsningar
eller kontrollåtgärder beträffande varutrafiken,

överträdelse av tullbestämmelse:

sådan överträdelse av tullbestämmelse

för vilken påföljd enligt berörd stats lagar och andra bestämmelser kan dö-
mas ut av domstol eller av administrativ myndighet,

behörig svensk myndighet:

Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet,

Tullverket, Kustbevakningen eller Statens jordbruksverk,

förföljande tjänstemän:

utländska tjänstemän som förföljer en person på

svenskt territorium med stöd av sådan internationell överenskommelse som
avses i 1 § och denna lag.

Central samordning

6 §

Tullverket skall ansvara för samordningen av samarbetet enligt denna

lag.

Direkt samarbete mellan en behörig svensk myndighet och en utländsk

myndighet får ske i brådskande fall. Tullverket skall underrättas om sådant
samarbete så snart det är möjligt.

2 kap. Åtgärder i Sverige för annan stats räkning

Ansökningar

1 §

Om inte annat anges i en sådan internationell överenskommelse som

avses i 1 kap. 1 §, skall en ansökan om bistånd ges in till Tullverket.

Om en begärd åtgärd bör vidtas av en annan behörig svensk myndighet än

Tullverket, skall ansökan vidarebefordras till den myndigheten. Den ansö-
kande myndigheten skall underrättas om att så har skett.

2 §

En ansökan skall innehålla följande uppgifter:

1. ansökande myndighet,
2. tillämplig internationell överenskommelse,
3. begärd åtgärd,
4. ändamålet med och orsaken till ansökan,
5. de lagar och andra bestämmelser som berörs,
6. uppgifter om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för ut-

redningen och

7. en kortfattad redogörelse för omständigheterna.
En ansökan skall göras skriftligen. I brådskande fall får en muntlig ansö-

kan godtas. En muntlig ansökan skall bekräftas skriftligen utan dröjsmål.

En ansökan skall vara utformad på svenska eller på ett språk som den

mottagande myndigheten kan godta.

3 §

Om en ansökan inte uppfyller kraven enligt 2 §, skall den ansökande

myndigheten ges tillfälle att komplettera eller ändra ansökan.

background image

3

SFS 2000:1219

Avslag

4 §

En ansökan skall avslås om

1. den avser en åtgärd som enligt 1 kap. 3 § inte får vidtas,
2. den avser en åtgärd som saknar stöd i en sådan internationell överens-

kommelse som avses i 1 kap. 1 §,

3. den är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för begärd åtgärd

trots att tillfälle givits att komplettera eller ändra ansökan, eller

4. den avser en åtgärd som är uppenbart oproportionerlig i förhållande till

den påstådda överträdelsens svårhetsgrad.

5 §

Beslut om avslag på någon av de grunder som anges i 1 kap. 3 § andra

stycket 2 fattas av regeringen. Om en behörig svensk myndighet finner att en
ansökan bör avslås på någon sådan grund, skall ansökan överlämnas till re-
geringen.

I övrigt prövar den myndighet som handlägger ärendet om de förutsätt-

ningar som gäller enligt lagen är uppfyllda. Om det är uppenbart att ansökan
skall avslås får Tullverket, i stället för att vidarebefordra ansökan enligt 1 §
andra stycket, direkt besluta om avslag på ansökan.

Ett beslut att avslå en ansökan skall innehålla de skäl som bestämt ut-

gången.

Utbyte av uppgifter

6 §

Behörig svensk myndighet får, när det är nödvändigt för genomfö-

rande av internationellt tullsamarbete enligt denna lag, på eget initiativ eller
efter ansökan lämna ut uppgifter till behörig utländsk myndighet, även om
en uppgift är sekretessbelagd enligt sekretesslagen (1980:100).

Första stycket gäller endast uppgifter som är tillgängliga för myndigheten

inom dess verksamhetsområde.

7 §

Uppgifter som lämnas ut enligt 6 § får i enskilda fall förenas med vill-

kor för användandet, om det krävs med hänsyn till enskilds rätt eller från all-
män synpunkt.

Villkor som avses i första stycket får inte strida mot en sådan internatio-

nell överenskommelse som avses i 1 kap. 1 §.

8 §

Har behörig svensk myndighet översänt uppgift till behörig utländsk

myndighet, är den skyldig att på begäran av den person som uppgiften rör
underrätta denna om vilken utländsk myndighet uppgiften översänts till och
för vilket ändamål.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte lämnas, om det är uppen-

bart obehövligt eller om det kan befaras att underrättelsen skulle försvåra ge-
nomförandet av utländsk myndighets utredning eller beslut i ärendet.

Underrättelse behöver inte heller lämnas om uppgiften omfattas av sekre-

tess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

background image

4

SFS 2000:1219

Utredning i Sverige om överträdelse av tullbestämmelse

9 §

Tullsamarbete i form av utredning om överträdelse av tullbestämmelse

i en annan stat får inledas av behörig svensk myndighet på eget initiativ eller
efter ansökan från behörig utländsk myndighet.

Efter ansökan som avses i första stycket får Tullverket medge att en ut-

ländsk tjänsteman får närvara vid utredning i Sverige.

10 §

Tullverket, en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen eller

en polisman får i samband med utredning av brott som också motsvarar brott
enligt svensk lag vidta åtgärder enligt 19, 20, 22 och 26 §§ samt 27 § första
och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Åtgärderna får vidtas endast under de förutsättningar som gäller för en

motsvarande åtgärd med anledning av brott enligt svensk rätt och enligt sär-
skilda bestämmelser i denna lag.

Tvångsmedel får inte användas med stöd av denna lag i syfte att möjlig-

göra förverkande av egendom.

11 §

Om en åtgärd i samband med utredningen kräver åklagares eller dom-

stols beslut enligt 23, 27 och 28

kap. rättegångsbalken och lagen

(2000:1225) om straff för smuggling, skall ansökan i den delen handläggas
enligt bestämmelserna i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Har beslag verkställts i samband med utredningen tillämpas dock
först 27 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken.

12 §

Laga domstol i frågor som rör utredning om överträdelse av tullbe-

stämmelse vid tillämpning av denna lag är rätten på den ort där den svenska
utredningen påbörjades.

Delgivning av handlingar

13 §

Handling i ärende om utredning som bedrivs i annan stat delges enligt

delgivningslagen (1970:428). Särskild postdelgivning eller stämningsman-
nadelgivning får, även om det inte följer av bestämmelserna i 3 § nämnda
lag, ske efter beslut av behörig svensk myndighet.

3 kap. Gränsöverskridande tullsamarbete

Gränsöverskridande övervakning

1 §

Utländska tjänstemän får på svenskt territorium fortsätta en i sin stat

påbörjad övervakning av en gärningsman som är skäligen misstänkt för ett
brott som sägs i artikel 19.2 tullsamarbetskonventionen, om Tullverket eller
en annan behörig svensk myndighet samtycker till det.

Övervakningen får ske utan föregående samtycke om situationen är så

brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg. För att övervakning
skall få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet av
gränsen i samband med övervakningen anmäls till Tullverket eller annan be-
hörig svensk myndighet så snart det är möjligt och att den utländska myn-
digheten utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.

background image

5

SFS 2000:1219

Övervakningen skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet be-

gär det. Övervakning som avses i andra stycket skall även upphöra om sam-
tycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet.

Brott som avses i första stycket är
1. olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, vapen, ammuni-

tion, sprängämnen, kulturföremål, farligt och giftigt avfall, kärnmaterial el-
ler material eller utrustning avsedda för framställning av kärnvapen, biolo-
giska och/eller kemiska vapen (varor belagda med förbud),

2. handel med ämnen som finns upptagna i listorna I och II i Förenta na-

tionernas konvention om bekämpande av illegal handel med narkotika och
psykotropa ämnen och som är avsedda för illegal framställning av narkotika
(prekursorer),

3. olaglig gränsöverskridande handel med skattepliktiga varor för att

undgå skatt eller obehörigt erhålla statligt stöd i samband med import eller
export av varor, i de fall där omfattningen av handeln kan medföra en avse-
värd belastning för Europeiska gemenskapens eller för medlemsstaternas
budgetar,

4. annan handel med varor som är förbjuden enligt gemenskapens eller

nationella tullbestämmelser.

Gränsöverskridande förföljande

2 §

Om en person har upptäckts på bar gärning i färd med att begå ett så-

dant brott som sägs i 1 § och som kan föranleda utlämning, får utländska
tjänstemän fortsätta ett i sin stat påbörjat förföljande av personen in på
svenskt territorium, om Tullverket eller en annan behörig svensk myndighet
samtycker till det.

Förföljandet får ske utan föregående samtycke om situationen är så bråd-

skande att samtycke inte kunnat inhämtas i förväg, eller om svenska tjänste-
män inte har kunnat ta över förföljandet i tid. De förföljande tjänstemännen
skall anhålla om bistånd av behörig svensk myndighet senast vid tidpunkten
för gränsöverskridandet.

Förföljandet skall genast upphöra om en behörig svensk myndighet begär

det.

3 §

Om förföljande tjänstemän begär det, skall behöriga svenska tjänste-

män omhänderta den förföljda personen.

Förföljande tjänstemän får stoppa och omhänderta den förföljde tills be-

höriga svenska tjänstemän kan överta omhändertagandet eller identifiera den
förföljde.

4 §

När en person omhändertas enligt 3 § andra stycket får utländska tjäns-

temän

1. kroppsvisitera den som har omhändertagits, om det sker av säkerhets-

skäl eller för att söka efter föremål som anges i 2,

2. omhänderta föremål som kan förverkas enligt 36 kap. 3 § 2 brottsbal-

ken eller kan antas ha betydelse för utredning om brott eller ha avhänts nå-
gon genom brott, och

3. belägga den som har omhändertagits med handfängsel.

background image

6

SFS 2000:1219

Föremål som har omhändertagits enligt första stycket 2 skall så snart det

kan ske överlämnas till en behörig svensk tjänsteman för prövning av fråga
om beslag enligt 5 § andra stycket.

5 §

En person som har omhändertagits enligt 3 § får tas i förvar och place-

ras i häkte eller polisarrest under högst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio på morgonen oräknad. Därefter skall personen omedelbart fri-
ges, om det inte har kommit in en sådan begäran om åtgärd som avses i

1. 23 § lagen (1957:668) om utlämning för brott, eller
2. 17 § lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Is-

land och Norge.

En behörig svensk tjänsteman får, i avvaktan på en framställning om en

åtgärd enligt 4 kap. 19 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål på begäran av främmande stat, ta i beslag föremål som har omhän-
dertagits enligt 4 § enligt de förutsättningar som gäller för en motsvarande
åtgärd enligt rättegångsbalken eller annan lag eller författning.

Skyldigheter

6 §

Utländska tjänstemän skall, när de utövar befogenheter enligt denna

lag,

1. följa svensk lag och annan författning samt instruktioner som meddelas

av behörig svensk myndighet,

2. alltid kunna styrka sin behörighet och identitet, och
3. kontakta Tullverket och rapportera vilka åtgärder som vidtagits och de

omständigheter som förelegat.

Under gränsöverskridande förföljande eller övervakning får utländska

tjänstemän inte bereda sig tillträde till bostäder eller andra platser som inte
är öppna för allmänheten. Tjänstevapen får användas endast i nödvärnssitua-
tioner.

Av 11 kap. 1 § f vapenlagen (1996:67) framgår att undantag kan göras

från lagens bestämmelse i fråga om rätt för utländska tjänstemän att medföra
skjutvapen och ammunition vid tillfällig tjänstgöring i Sverige.

Straffrättsligt ansvar och skydd

7 §

Utländska tjänstemän som utövar myndighet enligt denna lag i Sverige

skall vara skyddade enligt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken på motsvarande
sätt som om det varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Utländska tjänstemän som utövar myndighet enligt denna lag i Sverige

skall vara ansvariga för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken på motsva-
rande sätt som om det varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Skadestånd

8 §

Om utländska tjänstemän utför uppgifter enligt denna lag i Sverige,

skall svenska staten i stället för den utländska myndigheten eller tjänsteman-
nen ersätta skada som uppkommer i samband med detta och för vilken den
utländska myndigheten eller tjänstemannen skulle ha varit skadeståndsskyl-
dig om svensk lag varit tillämplig på dem. Svenska staten skall dock inte er-

background image

7

SFS 2000:1219

sätta skada som uppkommer hos den utländska myndigheten eller tjänste-
mannen.

9 §

Bestämmelser om svenska statens skyldighet att ersätta skador som

svenska tjänstemän vållar skall inte vara tillämpliga när skadorna vållas i en
annan stat i samband med gränsöverskridande förföljande eller övervakning.

4 kap. Åtgärder i en annan stat för svensk räkning

1 §

En svensk ansökan om tullsamarbete får göras under förutsättning att

1. motsvarande åtgärd kan vidtas i Sverige i ett liknande ärende, och
2. ansökan kan göras utan att detta skulle medföra att uppgifter lämnas,

vars överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn eller för Sverige vä-
sentliga intressen.

2 §

Har behörig svensk myndighet vid tillämpning av denna lag tagit emot

uppgifter eller bevisning från en annan stat enligt en sådan internationell
överenskommelse som avses i 1 kap. 1 § och som innehåller villkor som be-
gränsar möjligheten att använda uppgifterna, skall svenska myndigheter
följa villkoren oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författ-
ning.

Inhämtande av uppgifter

3 §

En behörig svensk myndighet får i en pågående utredning om överträ-

delse av tullbestämmelse begära att få ta del av uppgifter i en annan stat. För
sådana uppgifter gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) samt så-
dana villkor för uppgifternas användning som avses i 2 §.

Utredning i annan stat

4 §

Om det är till fördel för en utredning om överträdelse av tullbestäm-

melse i Sverige, får Tullverket hos behörig utländsk myndighet begära att
svensk tjänsteman skall få närvara vid utredning som sker i en annan stat.

Delgivning av handlingar

5 §

Behörig svensk myndighet får i ett ärende om överträdelse av tullbe-

stämmelse eller i brottsutredning begära delgivning av handling i en annan
stat.

I den utsträckning det är tillåtet enligt en internationell överenskommelse

som avses i 1 kap. 1 §, får behörig svensk myndighet ombesörja delgivning
med person i den andra staten genom att sända handlingen med posten enligt
vad som sägs i 3 § första stycket delgivningslagen (1970:428).

background image

8

SFS 2000:1219

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Genom lagen upphävs lagen

(1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.