SFS 2010:1971 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

101971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 13 § och 4 kap. 5 § lagen

(2000:1219) om internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

En handling i ett ärende om utredning som bedrivs i en annan stat del-

ges enligt delgivningslagen (2010:1932).

4 kap.

5 §

En behörig svensk myndighet får i ett ärende om överträdelse av en

tullbestämmelse eller i en brottsutredning begära delgivning av en handling i
en annan stat.

I den utsträckning det är tillåtet enligt en internationell överenskommelse

som avses i 1 kap. 1 §, får en behörig svensk myndighet se till att delgivning
sker med en person i den andra staten genom att sända handlingen med pos-
ten enligt 16–18 §§ delgivningslagen (2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1971

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.