SFS 2011:295 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete;

110295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Utländska tjänstemän får på svenskt territorium fortsätta en i sin stat

påbörjad övervakning av en gärningsman som är skäligen misstänkt för ett
brott som sägs i artikel 19.2 tullsamarbetskonventionen, om Tullverket eller
en annan behörig svensk myndighet samtycker till det.

Övervakningen får ske utan föregående samtycke om situationen är så

brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg. För att övervakning ska
få ske utan föregående samtycke krävs också att överskridandet av gränsen i
samband med övervakningen anmäls till Tullverket eller annan behörig
svensk myndighet så snart det är möjligt och att den utländska myndigheten
utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.

Övervakningen ska genast upphöra om en behörig svensk myndighet be-

gär det. Övervakning som avses i andra stycket ska även upphöra om sam-
tycke inte har lämnats inom fem timmar från gränsöverskridandet.

Brott som avses i första stycket är
1. olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen, vapen, ammuni-

tion, sprängämnen, kulturföremål, farligt och giftigt avfall, kärnmaterial el-
ler material eller utrustning avsedda för framställning av kärnvapen, biolo-
giska och/eller kemiska vapen (varor belagda med förbud),

2. handel med ämnen som finns upptagna i listorna I och II i Förenta na-

tionernas konvention om bekämpande av illegal handel med narkotika och
psykotropa ämnen och som är avsedda för illegal framställning av narkotika
(prekursorer),

3. olaglig gränsöverskridande handel med skattepliktiga varor för att und-

gå skatt eller obehörigt erhålla statligt stöd i samband med import eller ex-
port av varor, i de fall där omfattningen av handeln kan medföra en avsevärd
belastning för Europeiska unionens eller för medlemsstaternas budgetar,

4. annan handel med varor som är förbjuden enligt unionens eller natio-

nella tullbestämmelser.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

SFS 2011:295

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:295

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.