SFS 2011:1174 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete / SFS 2011:1174 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
111174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1219) om internationellt <br/>tullsamarbete;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � lagen (2000:1219) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">internationellt tullsamarbete ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En person som har omh�ndertagits enligt 3 � f�r tas i f�rvar och place-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ras i h�kte eller polisarrest under h�gst sex timmar, tid mellan midnatt och<br/>klockan nio p� morgonen or�knad. D�refter ska personen omedelbart friges,<br/>om det inte har kommit in en s�dan beg�ran om �tg�rd som avses i</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">1. 23 � lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott,<br/>2<i>. </i>1 kap. 2 � lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nordisk arresteringsorder,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 6 � lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tribunalerna f�r brott mot internationell humanit�r r�tt,</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 6 � lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottm�ls-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">domstolen, eller</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 1 kap. 3 � lagen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">europeisk arresteringsorder.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En beh�rig svensk tj�nsteman f�r, i avvaktan p� en framst�llning om en</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">�tg�rd enligt 4 kap. 19 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i<br/>brottm�l p� beg�ran av fr�mmande stat, ta i beslag f�rem�l som har omh�n-<br/>dertagits enligt 4 � enligt de f�ruts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande<br/>�tg�rd enligt r�tteg�ngsbalken eller annan lag eller f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2003:1172.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1174</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft20">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utf�rdad den 24 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 5 � lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

5 �

2

En person som har omh�ndertagits enligt 3 � f�r tas i f�rvar och place-

ras i h�kte eller polisarrest under h�gst sex timmar, tid mellan midnatt och
klockan nio p� morgonen or�knad. D�refter ska personen omedelbart friges,
om det inte har kommit in en s�dan beg�ran om �tg�rd som avses i

1. 23 � lagen (1957:668) om utl�mning f�r brott,
2. 1 kap. 2 � lagen (2011:1165) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en

nordisk arresteringsorder,

3. 6 � lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella

tribunalerna f�r brott mot internationell humanit�r r�tt,

4. 6 � lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottm�ls-

domstolen, eller

5. 1 kap. 3 � lagen (2003:1156) om �verl�mnande fr�n Sverige enligt en

europeisk arresteringsorder.

En beh�rig svensk tj�nsteman f�r, i avvaktan p� en framst�llning om en

�tg�rd enligt 4 kap. 19 � lagen (2000:562) om internationell r�ttslig hj�lp i
brottm�l p� beg�ran av fr�mmande stat, ta i beslag f�rem�l som har omh�n-
dertagits enligt 4 � enligt de f�ruts�ttningar som g�ller f�r en motsvarande
�tg�rd enligt r�tteg�ngsbalken eller annan lag eller f�rfattning.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.

2 Senaste lydelse 2003:1172.

SFS 2011:1174

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.