SFS 2011:1542 Lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

111542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som

1. följer av en internationell överenskommelse med en annan stat eller

mellanfolklig organisation som Sverige har tillträtt eller annars är förpliktat
att följa och

2. har till syfte att förhindra, upptäcka, utreda eller beivra överträdelser av

tullbestämmelser.

Lagen tillämpas inte på sådant samarbete som avses i lagen (2011:1537)

om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden eller lagen
(1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 Senaste lydelse 2005:789.

SFS 2011:1542

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 1 § lagen (2000:1219) om

internationellt tullsamarbete ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som

1. följer av en internationell överenskommelse med en annan stat eller

mellanfolklig organisation som Sverige har tillträtt eller annars är förpliktat
att följa och

2. har till syfte att förhindra, upptäcka, utreda eller beivra överträdelser av

tullbestämmelser.

Lagen tillämpas inte på sådant samarbete som avses i lagen (2011:1537)

om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden eller lagen
(1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2 Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för in-
drivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84,
31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3 Senaste lydelse 2005:789.

SFS 2011:1542

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.