SFS 2000:662 Lag om Vetenskapsrådet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet / SFS 2000:662 Lag om Vetenskapsrådet
000662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Vetenskapsrådet;

utfärdad den 6 juli 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga

kvalitet inom samtliga vetenskapsområden skall det finnas ett forskningsråd,
Vetenskapsrådet.

2 §

Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse skall utses

av elektorer som väljs av vetenskapligt kompetenta lärare vid de universitet
och högskolor som regeringen bestämmer.

3 §

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets

uppgifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrå-
dets styrelse skall utses.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

ULRICA MESSING
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:81, bet. 1999/2000:UbU17, rskr. 1999/2000:257.

SFS 2000:662

Utkom från trycket
den 18 juli 2000

1*

SFS 2000:661�674

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.