SFS 2013:1158 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

131158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (2001:183)

om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröst-
ningar ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

2

När det gäller en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas

uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort,
fastighetsbeteckning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invand-
ring. För en person som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom uppgift om
tidpunkt för utvandring och för anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837)
behandlas.

4 §

3

När det gäller en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas

uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort,
medborgarskap, födelseort samt partibeteckning och övriga uppgifter som av-
ses i 6 kap. 1–3 §§ vallagen (2005:837) på valsedlar där personen är upp-
tagen.

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Senaste lydelse 2005:846.

3 Senaste lydelse 2005:846.

SFS 2013:1158

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.