SFS 2002:66 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar / SFS 2002:66 Lag om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
020066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar;

utfärdad den 14 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 och 6 §§ samt 2 kap. 1 och

14 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med
val och folkomröstningar skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i den centrala

valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med val och folkomröst-
ningar enligt vallagen (1997:157), folkomröstningslagen (1979:369) samt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, om behandlingen är helt
eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

6 §

Den centrala valmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den be-

handling av personuppgifter som myndigheten skall utföra. En länsstyrelse
är personuppgiftsansvarig för den behandling som länsstyrelsen skall utföra.

2 kap.

1 §

I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med

val och folkomröstningar skall det finnas en samling personuppgifter som
med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten
för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och folkomröstningsdata-
bas).

14 §

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ta ut avgifter för

att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som med-
delas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

1

Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147.

SFS 2002:66

Utkom från trycket
den 26 februari 2002

4*

SFS 2002:47�70

background image

2

SFS 2002:66

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.