SFS 2017:449 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2017:449 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
170449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ lagen (2001:185)

om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om upp-
gifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av person-
uppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt sär-
skilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling av uppgifter i den

brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. För sådan behandling
finns det särskilda bestämmelser i tullbrottsdatalagen (2017:447).

4 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan

skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande inter-

nationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas för till-

handahållande av information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet enligt 2 kap. 5 § tullbrottsdatalagen (2017:447).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.

2 Senaste lydelse 2005:790.

3 Senaste lydelse 2005:790.

SFS 2017:449

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:449

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.