SFS 2006:734 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet / SFS 2006:734 Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
060734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 7 § lagen (2001:185) om

behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

2 ordet ⬝kronofogde-

myndigheterna⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 2003:736.

SFS 2006:734

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.