SFS 2009:490 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 2009:490 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
090490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:99) om den officiella

statistiken ska ha följande lydelse.

5 §

Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande

av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:490

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar