SFS 2001:99 Lag om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 2001:99 Lag om den officiella statistiken
010099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om den officiella statistiken;

utfärdad den 15 mars 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar bestämmelser om vilka myndigheter som ansvarar

för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).

Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan

statistik hos en statistikansvarig myndighet.

2 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid framställning av statistik i

den mån det inte finns avvikande bestämmelser i denna lag.

3 §

Officiell statistik skall finnas för allmän information, utredningsverk-

samhet och forskning. Den skall vara objektiv och allmänt tillgänglig.

4 §

När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med be-

teckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bi-
laga till denna lag. Beteckningen eller symbolen får endast användas för of-
ficiell statistik.

Uppgiftsskydd m.m.

5 §

Den officiella statistiken skall framställas och offentliggöras med be-

aktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i sekretesslagen (1980:100).
Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204).

6 §

Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med andra

uppgifter i syfte att utröna enskilds identitet.

1

Prop. 2000/01:27, bet. 2000/01:FiU15, rskr. 2000/01:151.

SFS 2001:99

Utkom från trycket
den 27 mars 2001

background image

2

SFS 2001:99

Uppgiftsskyldighet

Näringsidkare

7 §

Näringsidkare skall för den officiella statistiken lämna uppgifter om

1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver

verksamheten,

2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda samt deras sysselsättning, löner och yrken,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt,
15. miljöskyddskostnader.

8 §

Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling

eller håller djur skall förutom de uppgifter som anges i 7 § lämna uppgifter
om

1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeför-

hållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten
bedrivs,

2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamhe-

ten,

3. djurhållning.

9 §

�gare till fastighet där någon annan driver verksamhet som avses i 8 §

skall lämna uppgift om namn och adress för denne samt uppgift om den
areal som används i verksamheten.

Stiftelser m.fl.

10 §

Sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som

inte bedriver näringsverksamhet skall för den officiella statistiken lämna
uppgifter som avses i 7 § 1 och 4.

Kommuner och landsting

11 §

Kommuner och landsting skall för den officiella statistiken lämna

uppgifter som avses i 7 § 1�7. Kommuner skall för detta ändamål dessutom
lämna uppgifter från de årliga boksluten.

background image

3

SFS 2001:99

Gemensamma bestämmelser

12 §

Uppgifter som avses i 7�11 §§ behöver inte lämnas om det förhål-

lande som uppgiften avser ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

13

§

Uppgifter som avses i 7�11 §§ skall lämnas till den statistikansvariga

myndigheten.

Behandling av personuppgifter

14 §

En statistikansvarig myndighet får behandla personuppgifter för fram-

ställning av statistik om inte annat följer av 15 §. För sådan behandling är
myndigheten personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.

15 §

Personuppgifter som avses i 13 § och 21 § första stycket personupp-

giftslagen (1998:204) får behandlas om det följer av föreskrifter som rege-
ringen meddelar.

Utlämnande av uppgifter i vissa fall

16 §

När en statistikansvarig myndighet lämnar ut uppgifter som inte di-

rekt kan hänföras till en enskild, får myndigheten i samband med utlämnan-
det förse uppgifterna med en beteckning som hos den statistikansvariga
myndigheten kan kopplas till personnummer eller motsvarande för att göra
det möjligt att senare komplettera uppgifterna. En sådan åtgärd får vidtas om
den som uppgifterna lämnas ut till skall använda dessa för forskning eller
statistik samt har ett särskilt behov av att senare kunna komplettera uppgif-
terna.

Om en uppgift rättats, blockerats eller utplånats hos den statistikansvariga

myndigheten skall myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att uppgif-
terna skall kunna ändras hos den som uppgifterna lämnats ut till.

17 §

Uppgifter som lämnats ut i fall som avses i 16 § första stycket får av

den som uppgifterna lämnas ut till behandlas endast för forskning eller sta-
tistik.

18 §

Den som har fått personuppgifter som avses i 16 § första stycket be-

höver inte lämna information till den registrerade om att uppgifter behand-
las, om den som behandlar uppgifterna inte själv har möjlighet att vidta nå-
gon åtgärd för att identifiera den registrerade. Inte heller behöver den som
behandlar uppgifterna på begäran av den registrerade rätta, blockera eller ut-
plåna uppgifter.

Gallring

19 §

Personuppgifter skall gallras hos de statistikansvariga myndigheterna

när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

om undantag från denna skyldighet, om en gallring skulle äventyra arkivens

background image

4

SFS 2001:99

roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens be-
hov. Därvid skall behovet av skydd för den enskildes personliga integritet
särskilt beaktas.

Material som inte gallras skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Tvångsmedel m.m.

20 §

Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7�10 §§ inte fullgör skyldighe-

ten, får den myndighet som har begärt uppgiften anmana den uppgiftsskyl-
dige att göra det.

En uppgiftsskyldig som inte följer anmaningen får vid vite föreläggas att

fullgöra uppgiftsskyldigheten. Ett sådant föreläggande meddelas av den
myndighet som utfärdat anmaningen.

21 §

Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 20 § andra stycket

prövas av den länsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgö-
ras.

22 §

Om symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges offici-

ella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed,
används för annat än den officiella statistiken, kan allmän domstol vid vite
förbjuda fortsatt användning av symbolen eller beteckningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer skall föra talan om sådant för-

bud.

Rättelse och skadestånd

23 §

Om personuppgifter behandlas i strid med denna lag eller föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen tillämpas bestämmelserna om rättelse och
skadestånd i personuppgiftslagen (1998:204).

�verklagande

24 §

Ett beslut enligt denna lag om anmaning eller vitesföreläggande eller

om att någon skall ingå i en statistisk undersökning får inte överklagas. �v-
riga beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ansvar m.m.

25 §

Till böter, högst 1 000 kronor, skall den dömas som uppsåtligen eller

av oaktsamhet inte fullgör uppgiftsskyldighet enligt 7�10 §§ eller lämnar
oriktig uppgift.

Den som överträtt ett vitesföreläggande skall inte dömas till ansvar för

gärningar som omfattas av föreläggandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistikansvariga

myndigheten.

26 §

Den som bryter mot 6 § skall dömas för olovlig identifiering till böter

eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brotts-

background image

5

SFS 2001:99

balken eller personuppgiftslagen (1998:204). I ringa fall döms inte till an-
svar.

Kompletterande föreskrifter

27 §

Regeringen meddelar kompletterande föreskrifter om den officiella

statistiken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april år 2001. Genom lagen upphävs
a. lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
b. lagen (1992:889) om den officiella statistiken,
c. lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik.
2. Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen (1992:889) om den officiella sta-

tistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april
2001.

3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen

(1973:289) skall i stället för vad som sägs i 2 § och 5 § tredje stycket denna
lag, motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och med den 30
september 2001.

4. I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1

april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets
område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den la-
gen.

5. Beslut om undantag från gallringsföreskrift som meddelats enligt lagen

(1995:606) om vissa personregister för officiell statistik gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

BRITTA LEJON
(Justitiedepartementet)

background image

6

SFS 2001:99

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Bilaga

Symbolen består av begynnelsebokstäverna i Sveriges officiella statistik
(SOS). Den är utformad med O:et ytterst, öppet upptill och nedtill. Det ena
S:et är i centrum och fyller ut den nedre öppna delen av O:et med nedersta
slingan i bokstaven. Det andra S:et ligger bakom det första som en skugga
av detta och fyller ut den övre öppna delen av O:et med översta slingan i
bokstaven. Bokstäverna är blåfärgade, med det skuggade S:et i en ljusare
nyans och mellanrummen vita. Om symbolen visas i svart/vitt är bokstä-
verna svarta respektive grå och mellanrummen vita.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.