SFS 2009:835 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2001:99) om den officiella statistiken / SFS 2009:835 Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
090835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 21 § lagen (2001:99) om den

officiella statistiken ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

SFS 2009:835

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar