SFS 2018:813 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. / SFS 2018:813 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
SFS2018-813.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 § lagen (2002:1022) om revision

av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

8 § Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på

grund av ett sådant jävsförhållande som anges i 16 § förvaltningslagen

(2017:900) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riks-

revisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed,

samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att ute-

slutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:813

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.