SFS 2019:912 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. / SFS 2019:912 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
SFS2019-912.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

7 §2 Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra
sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller
dock inte kommuner och regioner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:1906.

SFS

2019:912

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.