SFS 2003:265 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

030265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.;

utfärdad den 28 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2002:1022) om revi-

sion av statlig verksamhet m.m. skall införas tre nya paragrafer, 14–16 §§,
samt närmast före 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter

14 § Riksrevisionen skall ta ut avgift för

1. årlig revision enligt 5 §,
2. revision i de fall som avses i 10 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen

(1975:1385) och 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220).

15 §

Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra upp-

draget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i
granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och lik-
nande bestäms för sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå

Månadslön, kr

Högst kr/timme

1

60 000–

2 000

2

50 000–59 999

1 700

3

45 000–49 999

1 600

4

40 000–44 999

1 400

5

35 000–39 999

1 300

6

30 000–34 999

1 100

7

25 000–29 999

1 000

8

20 000–24 999

800

9

–19 999

600

16 §

Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall

tillföras statens checkräkning i Riksbanken och redovisas mot en inkomst-
titel på statsbudgeten.

1 Prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189.

SFS 2003:265

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

2

SFS 2003:265

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Genom lagen upphävs lagen

(2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.