SFS 2005:930 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

050930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 14 §§ lagen (2002:1022) om

revision av statlig verksamhet m.m. skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning en-
ligt 12 kap. 7 § regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.
I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen

(1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i
sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

14 §

2 Riksrevisionen skall ta ut avgift för

1. årlig revision enligt 5 §,
2. revision i de fall som avses i 9 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen

(2005:551) och 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2003:265.

SFS 2005:930

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.