SFS 2002:1022 Lag om revision av statlig verksamhet m.m.

021022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om revision av statlig verksamhet m.m.;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning en-

ligt 12 kap. 7 § regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.
I 10 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 1 § stiftelselagen

(1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får förordna reviso-
rer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

Granskningens omfattning

2 §

Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 §

granska

1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domsto-

larna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,

2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndighe-

ter under riksdagen,

3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga

Djurgårdens Förvaltning,

4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verk-

samheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som
ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller
på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksam-

heten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bil-
dad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,

6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verk-

samhet, om redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten
eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur medlen får an-
vändas, och

7.

handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskas-

sorna.

3 §

Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 §

granska årsredovisningen för

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

SFS 2002:1022

Utkom från trycket
den 17 december 2002

3*

SFS 2002:1021–1048

background image

2

SFS 2002:1022

1. staten,
2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltnings-

myndigheter som lyder under regeringen,

3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stif-

telsen Riksbankens Jubileumsfond, och

4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.
Om delårsrapport lämnas skall den granskas med undantag för prognoser.

Granskningens inriktning

4 §

Den granskning som avses i 2 § skall främst ta sikte på förhållanden

med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig
verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i
allmänhet. Granskningen skall främja en sådan utveckling att staten med
hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser
(effektivitetsrevision).

Resultatet av granskningen skall, om den inte avsett endast förberedande

åtgärder, redovisas i en granskningsrapport.

5 §

Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god revisions-

sed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redo-
visning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt – med undantag
för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kung-
liga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning – om ledningens för-
valtning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

Granskningen skall efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsbe-

rättelse. Granskningen av en delårsrapport skall avslutas med ett revisorsin-
tyg.

Revisionsberättelsen för Riksbanken skall innehålla ett uttalande om ba-

lansräkningen och resultaträkningen bör fastställas och om fullmäktige och
direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

6 §

Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen den hjälp

och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen behöver för gransk-
ningen. Andra som får granskas enligt denna lag har en motsvarande skyl-
dighet beträffande den del av den egna verksamheten som granskas.

Vite

7 §

Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra

sin skyldighet enligt 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.

Anlitande av biträde

8 §

Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på

grund av ett sådant förhållande som anges i 11 § förvaltningslagen
(1986:223) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisio-
nen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, sam-

background image

3

SFS 2002:1022

verka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande
eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Rapportering

9 §

Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och 3–7

skall lämnas till regeringen.

10 §

Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen en-

ligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen.

Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftel-

sen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen.

En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredo-

visning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det
att delårsrapport har lämnats.

11 §

Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten skall lämnas till

regeringen och riksdagen. Berättelsen skall lämnas senast en månad efter
den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen.

12 §

De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga

revisionen skall samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten skall lämnas
till regeringen och riksdagen.

13 §

Bestämmelser om förslag och redogörelser till riksdagen finns i

12 kap. 7 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Genom lagen upphävs
1. lagen (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla Riksdagens revisorer

vissa handlingar m.m.,

2. lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktie-

bolag och stiftelser, och

3. lagen (1997:560) om revision av Regeringskansliet.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.