SFS 2022:1577 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS2022-1577.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

5 § Den granskning som avses i 3 § ska ske i enlighet med god revisions-
sed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redo-
visning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt – med undantag för
granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga
Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning – om ledningens förvalt-
ning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

Granskningen ska efter varje räkenskapsår avslutas med en revisions-

berättelse. Granskningen av en delårsrapport ska avslutas med ett revisors-
intyg.

Revisionsberättelsen för Riksbanken ska innehålla ett uttalande om huru-

vida

1. balans- och resultaträkningen bör fastställas,
2. fullmäktiges beslut om disposition av årets resultat bör godkännas,
3. fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet, och
4. förvaltningen av Riksbanken följer tillämpliga föreskrifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Lagen tillämpas första gången för räkenskapsåret 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24.

SFS

2022:1577

Publicerad
den

1 december 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.