SFS 2023:115 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS2023-115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig

verksamhet m.m.

Utfärdad den 9 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (2002:1022) om revision
av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

14 §2 Riksrevisionen ska ta ut avgift för revision i de fall som avses i 9 kap.
8 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § fjärde stycket
stiftelselagen (1994:1220).

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2023.
2. Lagen tillämpas första gången för revisioner avseende räkenskapsåret

2024.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2021/22:RR6, bet. 2022/23:KU14, rskr. 2022/23:128.
2 Senaste lydelse 2005:930.

SFS

2023:115

Publicerad
den

14 mars 2023

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.