SFS 2010:1430 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. / SFS 2010:1430 Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
101430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1022) om revi-

sion av statlig verksamhet m.m.

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning

enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.
I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen

(1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i
sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Senaste lydelse 2005:930.

SFS 2010:1430

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.