SFS 2014:805 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

140805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 10 och 14 a §§ lagen (2002:1023)

med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna är riks-

revisor med administrativt ansvar och svarar för den administrativa led-
ningen av myndigheten.

Om riksrevisorn med administrativt ansvar är förhindrad att fatta beslut i en

fråga som denne ska besluta om, och beslutet är brådskande, får i första hand
den riksrevisor som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand den riks-
revisor som är äldst, fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen ska också Riksrevisionens parlamentariska råd finnas.
I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer och Riksrevisionens parlamentariska råd.

10 §

3

Av 9 kap. 17 § första och fjärde styckena riksdagsordningen framgår

att Riksrevisionen eller riksrevisorerna var för sig får göra framställningar hos
riksdagen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens, organisation, personal
och verksamhetsformer.

En riksrevisor får göra framställningar enligt första stycket först efter sam-

råd med övriga riksrevisorer.

14 a §

4

Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över sådana finansiella

instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finan-
siella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och andra
funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorerna

gemensamt bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och
ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldighet enligt
denna paragraf gäller inte för riksrevisorerna.

I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser

om att en riksrevisor skriftligen ska anmäla innehav och ändring i innehavet

1 Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

3 Senaste lydelse 2003:359.

4 Senaste lydelse 2007:88.

SFS 2014:805

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:805

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.