SFS 1987:518

870518.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:518

Lag

Utkom från trycket

mcd instruktion för riksdagens revisorer;

den 18 juni 1987

Utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § I anslutning till 12 kap. 7 § första stycket regeringsformen meddelas i

denna lag föreskrifter för riksdagens revisorer.

Uppgifter

2 § Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska
den statliga verksamheten. Granskningen far också omfatta sådan verk­
samhet som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse, om verk­

samheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som

ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller
på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Har statsmedel tagits emot som bistånd till en viss verksamhet, får

revisorerna granska hur dessa medel används, i den mån redovisningsskyl­

dighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter har
meddelats om medlens användning. Vid sådan granskning skall revisorer­
na beakta de särskilda betingelser som kan gälla för verksamheten.

Den administrativa praxis som tillämpas vid regering sarbetet är undan­

tagen från revisorernas granskning.

Riksdagen kan besluta om särskilda uppgifter för revisorerna eller före­

skriva att en viss verksamhet skall vara undantagen från revisoremas
granskning.

! 134

' Prop. 1986/87:99, KU 29, rskr. 226.

¬

background image

3 § Revisorernas granskning skall främst ta sikte på förhållanden med

SFS 1987:518

anknytning till statens budget men får också avse en bedömning av de
statliga insatserna i allmänhet. Huvudintresset skall knytas till de resultat i
stort som har uppnåtts inom olika verksamhetsområden.

I enlighet med första stycket skall revisorerna framför allt beakta frågor

som är av mera väsentlig betydelse för den statsfmansiella och förvalt­

ningsekonomiska utvecklingen eller som berör grunderna för det admini­
strativa arbetets organisation och funktioner.

Revisorerna har rätt att uttala sig om behovet och angelägenheten av

olika statliga åtaganden.

4 § Revisorerna skall påtala förhållanden som de anser otillfredsställan­
de samt verka för att en god hushållning iakttas med statens medel och att
statens tillgångar utnyttjas efter rationella grunder. De skall därvid fästa
uppmärksamheten på möjligheter att öka statens inkomster, att spara på
statens utgifter och att effektivera det statliga förvaltningsarbetet.

Syftet med granskningen skall vara att främja en sådan utveckling att

staten av sina insatser på skilda områden får det utbyte som med hänsy n

till både kostnader och allmänna samhällsintressen är rimligt.

Organisation
5 § I riksdagsordningen finns föreskrifter om antalet revisorer och om

val av revisorer, suppleanter, ordförande och vice ordförande.

För revisorerna skall det finnas såväl en förste som en andre vice

ordförande.

6 § Revisorerna kallas till sammanträde av talmannen så snart val av

revisorerna har förrättats. Därefter sammanträder de på tider som de
själva bestämmer.

7 § Om både ordföranden och de bägge vice ordförandena har förhinder,
förs ordet vid s ammanträdena av den av de närvarande revisorerna som

har varit ledamot av riksdagen längst tid. Om två eller flera har tillhört
riksdagen lika länge, har den äldste av dem företräde.

8 § Ärendena skall beredas på tre avdelningar. Vaije avdelning består av
fyra revisorer och fyra suppleanter.

Ordföranden och vice ordförandena skall vara ordförande på var sin

avdelning. Om avdelningamas sammansättning i övrigt beslutar revisorer­
na.

9 § För den löpande utredningsverksamheten skall det finnas ett av

revisorerna inrättat kansli.

Hos revisorerna skall det finnas ett arbetsutskott, som består av ordfö­

randen, tre andra revisorer och kanslichefen.

Ärendenas handläggning

10 § Till gmnd för arbetet hos revisorerna skall det ligga en gransknings-

plan över de ärenden som närmare skall undersökas.

1135

¬

background image

\'

^

SFS 1987:518

Granskningsplanen fastställs årligen av revisorerna, som också far be­

sluta om granskning av ärenden som inte är upptagna på planen.

När granskningsplanen upprättas och när det i övrigt finns skäl till det,

skall revisorerna samråda med riksdagens utskott om granskningsverk­
samheten.

11 § I lagen (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla riksdagens revi­

sorer vissa handlingar m. m. finns föreskrifter om revisorernas befogenhet
att fordra in de handlingar och övriga upplysningar som de behöver för sin
granskning.

12 § Så snart granskningen av ett ärende är avslutad, skall revisorerna

besluta i ärendet.

Före beslutet skall revisorerna dock inhämta yttrande av den som har

berörts av granskningen eller har speciell sakkunskap i den behandlade

frågan, om inte detta av någon särskild anledning är onödigt. Sådana

yttranden skall inhämtas i den omfattning som revisorerna anser lämplig
med hänsyn till ärend ets allsidiga bedömning.

13 § Vaije förslag som väcks av en avdelning skall föredras till avgöran­

de i plenum.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning i den ordning som revisorerna

bestämmer.

Om skiljaktiga meningar uppstår och omröstning begärs, skall revisorer­

na avge sina röster och dessa antecknas i protoko llet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vaije revisor kan reservera sig mot ett beslut genom att låta anteckna

avvikande mening i protokolle t.

15 § Revisorerna skall hos riksdagen göra de framställningar som de

finner befogade med anledning av vad som har uppmärksammats vid

granskningen.

16 § Revisorerna skall senast den 15 oktober vaije år lämna riksdagen en

berättelse över sin verksamhet. Berättelsen skall avse tiden den 1 juli-den

30 juni.

17 § Revisorerna fastställer i en arbetsordning de föreskrifter om ären­

denas handläggning oc h om personalens åligganden som behövs utöver
denna instruktion.

18 § I ar betsordningen eller i särs kilda beslut får revisorerna uppdra åt

arbetsutskottet, kanslichefen eller någon annan tjänsteman vid kansliet att
avgöra administrativa ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana
att de bör prövas av revisorerna.

Ersättningar

19 § Särskilda föreskrifter finns om arvoden till revisorerna och supplc-

1136

anterna.

¬

background image

Under de resor och förrättningar som revisorerna och suppleanterna

> SFS 1987:518

företar för sitt uppdrag skall de ha ersättning enligt ersättningsstadgan

(1971:1197) för riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till
denna.

När ersättningen skall beräknas enligt de regler som enligt kollektivavtal

gäller fö r statsjänstemän i allmänhet eller enligt utlandsresereglementet
(1953:666), skall riksdagens hus i Stockholm anses som tjänsteställe under
den tid då riksmöte pågår. Under andra tider skall bostaden i hemorten
anses som tjänsteställe.

Överklagande
20 § I besvärsstadgan (RFS 1970: 3) för riksdagen och dess verk finns
föreskrifter om överklagande av revisorernas belut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987, då lagen (RFS 1975:9) med

instruktion för riksdagens revisorer^ skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

^ Kungjord även i SFS 1974: 1036.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.