SFS 1989:191

890191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:191 Lag

Utkom från trycket

om ändHng 1 lagcii (1987:518) med instruktion för

den 23 maj 1989

riksdagens revisorer;

utfärdad den 11 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1987:518) med in­

struktion for riksdagens revisorer skall ha f öljande lydelse.

20 § Om överklagande av revisorernas beslut föreskrivs i lagen (1989:

186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagens förvaltnings­
kontor och myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

Förs. 1988/89:23, KU35, rskr. 210.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.