SFS 2016:1095 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2016:1095 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
161095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a, 5, 12 och 18 §§ lagen

(2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

4 a §

2

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om förslag till anslag

för Riksrevisionen på statens budget. Riksrevisorn med administrativt ansvar
beslutar även om årsredovisningen för Riksrevisionen.

5 §

3

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om arbetsordning och

verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter
som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska meddelas av Riks-
dagsförvaltningen enligt 7 § 1 lagen (2011:745) med instruktion för Riks-
dagsförvaltningen eller 10 kap. 1 § lagen (2016:1091) om budget och ekono-
miadministration för riksdagens myndigheter.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn med administrativt an-
svar i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda
inom Riksrevisionen.

12 §

4

Riksrevisorerna ska för Riksrevisionens parlamentariska råd redovisa

arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för

Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar redogöra för
förslaget för Riksrevisionens parlamentariska råd.

18 §

5

Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns

i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens
myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

3 Senaste lydelse 2011:750.

4 Senaste lydelse 2010:1421.

5 Senaste lydelse 2011:750.

SFS 2016:1095

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1095

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.