SFS 2016:1112 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2016:1112 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
161112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

17 §

2

Föreskrifter om arvoden till ledamöterna i Riksrevisionens parlamen-

tariska råd finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna gör för sitt uppdrag har de

rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riks-
dagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen
av rätten till ersättning ska ledamöternas bostad på hemorten anses som
tjänsteställe.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

SFS 2016:1112

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.