SFS 1994:1070 Lag om ändring i lagen (1988:46) om revision av riksdagsförvaltningen m. m.

SFS 1994_1070 Lag om ändring i lagen (1988_46) om revision av riksdagsförvaltningen m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1988:46) om revision av
riksdagsförvaltningen m. m.;

SFS 1994:1070

Utkom från trycket

den 29 juni 1994

2245

1

Bet. 1993/94: KU48, rskr. 1993/94:407.

2

Senaste Ivdelse 1988:1389.

3

Senaste lvdelse 1988:1389.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om granskning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (1988:46) om

revision av riksdagsförvaltningen m. m. skall ha följande lydelse.

2 §2 Utöver den granskning som Riksdagens revisorer genomför enligt
lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer skall de för
varje avslutat räkenskapsår granska Riksbankens tillstånd, styrelse och
förvaltning samt verksamheten vid den inre riksdagsförvaltningen, Riks-
dagens ombudsmän och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

5 §3 Riksbankens revisionsenhet skall förutom Riksbanken också grans-
ka den inre riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksda-
gens revisorer.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.