SFS 1995:800 Lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

SFS 1995_800 Lag om ändring i lagen (1987_518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för
Riksdagens revisorer;

SFS 1995:800

Utkom från trycket
den 21 juni 1995

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1987:518) med

instruktion för Riksdagens revisorer skall ha följande lydelse.

19 § Särskilda föreskrifter finns om arvoden till revisorerna och
suppleanterna.

Under de resor och förrättningar som revisorerna och suppleanterna

företar för sitt uppdrag skall de ha ersättning enligt lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och tillämpnings-
föreskrifterna till denna.

När ersättningen skall beräknas enligt 3 § nämnda lag skall

riksdagens hus i Stockholm anses som arbetsställe. Under tid då
traktamente inte utgår till revisorn eller suppleanten enligt 4 kap. 1 §
lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

skall dock bostaden i hemorten anses som arbetsställe.

1437

1

Bet. 1994/95:KU42, rskr. 1994/95:409.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Christina Weihe
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.