SFS 2020:108 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

SFS2020-108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för

Riksrevisionen

Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med
instruktion för Riksrevisionen2

dels att 8, 9 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Riksrevisorn”.

2 §3 Riksrevisorn är chef för Riksrevisionen och leder myndigheten. Riks-
revisorn avgör granskningsärendena.

Riksdagen väljer också en riksrevisionsdirektör att vara riksrevisorns ställ-

företrädare. Riksrevisorn bestämmer vilka uppgifter som ska utföras av riks-
revisionsdirektören.

Om riksrevisorn är förhindrad att fatta beslut och beslutet är brådskande,

får riksrevisionsdirektören fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen finns också riksdagens råd för Riksrevisionen.
I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorn, riksrevisionsdirektör, tillförordnad riksrevisor och riksdagens
råd för Riksrevisionen.

2 a §4 Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillför-
ordnad riksrevisor.

4 §5 Riksrevisorn beslutar vilken huvudsaklig inriktning granskningen ska
ha. Beslutet ska redovisas i en granskningsplan.

Innan riksrevisorn beslutar att ett granskningsärende ska inledas inom

effektivitetsrevisionen, ska han eller hon samråda med riksrevisions-
direktören.

Riksrevisorn får uppdra åt riksrevisionsdirektören eller en tjänsteman vid

Riksrevisionen att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden. Ett
sådant uppdrag till riksrevisionsdirektören kan inte tas tillbaka.

1 Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161.

2 Senaste lydelse av

9 § 2010:1421

10 § 2014:805.

3 Senaste lydelse 2019:30.

4 Senaste lydelse 2019:30.

5 Senaste lydelse 2010:1421.

SFS 2020:

108

Publicerad
den

11 mars 2020

background image

2

SFS 2020:

108

4 a §6 Riksrevisorn beslutar om förslag till anslag för Riksrevisionen på
statens budget. Riksrevisorn beslutar även om årsredovisningen för Riks-
revisionen.

4 b §7 Riksrevisorn ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksrevisionen hushållar väl med
statens medel.

5 §8 Riksrevisorn beslutar om arbetsordning och verksamhetsplan samt de
ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som ska gälla för den egna
verksamheten och som inte ska meddelas av Riksdagsförvaltningen enligt
7 § 1 lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen eller
10 kap. 1 § lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för
riksdagens myndigheter.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn i särskilda fall besluta
att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksrevisionen.

12 §9 Riksrevisorn ska informera riksdagens råd för Riksrevisionen om
Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorn ska också för
rådet redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur gransknings-
planen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för

Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn redogöra för förslaget för riksdagens
råd för Riksrevisionen.

14 §10 Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får inte inneha egendom
som medför att han eller hon har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse
i den verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen
(2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

14 a §11 Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över sådana finansi-
ella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och
andra funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorn

bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och ändringar
i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldigheten enligt denna
paragraf gäller inte för riksrevisorn eller riksrevisionsdirektören.

I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser

om att riksrevisorn och riksrevisionsdirektören skriftligen ska anmäla inne-
hav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 §
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt vissa andra
förhållanden till riksdagen.

6 Senaste lydelse 2016:1095.

7 Senaste lydelse 2010:1817.

8 Senaste lydelse 2016:1095.

9 Senaste lydelse 2019:30.

10 Senaste lydelse 2007:88.

11 Senaste lydelse 2014:805.

background image

3

SFS 2020:

108

15 §12 Vid Riksrevisionen ska det finnas en personalansvarsnämnd med
riksrevisorn som ordförande. Nämnden ska därutöver bestå av, förutom
personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten utser. Följande frågor
ska prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.
2. Lagen börjar tillämpas när riksrevisorernas antal nedgått under två.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

12 Senaste lydelse 2010:1421.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.