SFS 1999:205 Lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

990205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för
Riksdagens revisorer;

utfärdad den 8 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lag (1987:518) med in-

struktion för Riksdagens revisorer

dels

att 6, 8 och 13 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 2–4, 10, 16 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

2 §

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska

den statliga verksamheten. Granskningen får också omfatta sådan verksam-
het som staten bedriver i form av aktiebolag eller stiftelse, om verksamheten
är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller
genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något an-
nat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Har statsmedel tagits emot som bistånd till en viss verksamhet, får reviso-

rerna granska hur dessa medel används, i den mån redovisningsskyldighet
för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter har medde-
lats om medlens användning. Vid sådan granskning skall revisorerna beakta
de särskilda betingelser som kan gälla för verksamheten.

Revisorerna skall också utföra årlig revision av riksdagens förvaltning,

Riksdagens ombudsmän, Riksbanken, Stiftelsen Riksbankens Jubileums-
fond, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgår-
dens Förvaltning. Granskningen skall ske i enlighet med god revisionssed i
syfte att bedöma om redovisningen och underlaget är tillförlitliga och räken-
skaperna rättvisande samt om redovisningen och ledningens förvaltning föl-
jer tillämpliga föreskrifter. Revisorerna svarar för att intern revision sker av
den egna myndigheten.

Den administrativa praxis som tillämpas vid regeringsarbetet är undanta-

gen från revisorernas granskning.

Riksdagen kan besluta om särskilda uppgifter för revisorerna eller före-

skriva att en viss verksamhet skall vara undantagen från revisorernas gransk-
ning.

3 §

Revisorernas granskning skall främst ta sikte på förhållanden med an-

knytning till statens budget men får också avse en bedömning av de statliga
insatserna i allmänhet. Huvudintresset skall knytas till de resultat i stort som
har uppnåtts inom olika verksamhetsområden.

1

Bet. 1998/99:KU16, rskr. 1998/99:155.

SFS 1999:205

Utkom från trycket
den 27 april 1999

background image

2

SFS 1999:205

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

I enlighet med första stycket skall revisorerna framför allt beakta frågor

som är av mera väsentlig betydelse för den statsfinansiella och samhällseko-
nomiska utvecklingen eller som berör grunderna för det administrativa arbe-
tets organisation och funktioner.

Revisorerna har rätt att uttala sig om behovet och angelägenheten av olika

statliga åtaganden.

4 §

Revisorerna skall påtala förhållanden som de anser otillfredsställande

samt verka för att en god hushållning iakttas med statens medel och att sta-
tens tillgångar utnyttjas efter rationella grunder. De skall därvid fästa upp-
märksamheten på möjligheter att öka statens inkomster, att spara på statens
utgifter och att effektivisera den statliga förvaltningen.

Syftet med granskningen skall vara att främja en sådan utveckling att sta-

ten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av
sina insatser.

10 §

Till grund för arbetet hos revisorerna skall det ligga en verksamhets-

plan och en plan över de ärenden som närmare skall granskas.

Verksamhetsplanen och granskningsplanen fastställs årligen av reviso-

rerna, som också får besluta om granskning av ärenden som inte är upptagna
på planen.

När granskningsplanen upprättas och när det i övrigt finns skäl till det,

skall revisorerna samråda med riksdagens utskott om granskningsverksam-
heten.

16 §

Revisorerna skall senast den 1 mars varje år lämna riksdagen en års-

redovisning för det senaste budgetåret.

19 §

2

Särskilda föreskrifter om arvoden till revisorerna och suppleanterna

finns i lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess
myndigheter och organ.

Under de resor och förrättningar som revisorerna och suppleanterna före-

tar för sitt uppdrag skall de ha ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och tillämp-
ningsföreskrifterna till denna. Revisorernas och suppleanternas bostad på
hemorten betraktas därvid som tjänsteställe.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1999 i fråga om 19 § och i övrigt den

1 januari 2000. Bestämmelserna i 19 § i sin nya lydelse tillämpas dock från
och med den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1995:800. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.