SFS 2003:359 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

030359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 4, 5, 10, 12 och 14 §§ lagen

(2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen att skall ha följande lydelse.

2 §

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna svarar

för den administrativa ledningen av myndigheten.

Vid Riksrevisionen finns också en styrelse.
I 8 kap. 12 och 14 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer och styrelse.

4 §

Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av gransknings-

områden mellan sig.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vad

de skall granska. De skall dessförinnan samråda med varandra.

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En riksre-

visor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns ställe
avgöra granskningsärenden.

Riksrevisorernas beslut skall redovisas i en granskningsplan.
Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. fram-

går att de viktigaste granskningsärendena skall samlas i en årlig rapport. Den
rapporten beslutar riksrevisorerna gemensamt.

5 §

Riksrevisorerna beslutar gemensamt om verksamhetens inriktning och

organisation, arbetsordning samt de ekonomi- och personaladministrativa
föreskrifter som skall gälla för den egna verksamheten och som inte skall be-
slutas av riksdagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2, 3 och 7 lagen
(2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.

Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorerna gemensamt i sär-
skilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom
Riksrevisionen.

1

Förs. 2002/03:RS3, bet. 2002/03:KU34, rskr. 2002/03:197.

SFS 2003:359

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

2

SFS 2003:359

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

10 §

Av 3 kap. 8 § första och fjärde styckena riksdagsordningen framgår

att riksrevisorerna gemensamt eller var för sig får göra framställningar hos
riksdagen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens, organisation, perso-
nal och verksamhetsformer.

En riksrevisor får göra framställningar enligt första stycket först efter

samråd med övriga riksrevisorer.

12 §

Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av riks-

revisorernas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen
och den årliga rapporten samt revisionsberättelserna över årsredovisningen
för staten, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,

2. yttranden till riksrevisorerna över granskningsplan, och
3. årsredovisning, delårsrapport och förslag till anslag på statsbudgeten

för Riksrevisionen.

Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på statsbudgeten skall den

inhämta riksdagsförvaltningens yttrande över förslaget.

14 §

En riksrevisor skall skriftligen anmäla följande förhållanden till riks-

dagen

1. innehav av aktier i ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022)

om revision av statlig verksamhet m.m.,

2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i
Riksrevisionen,

3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av

uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller ett landsting, om uppdraget inte är av en-

dast tillfällig karaktär, och

6. annan anställning, uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka

uppdragets utförande.

Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 till riksdagsord-

ningen.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.