SFS 2000:425 Lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2000:425 Lag om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer
000425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:518) med instruktion för
Riksdagens revisorer;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (1987:518) med in-

struktion för Riksdagens revisorer skall ha följande lydelse.

20 §

2

Om överklagande av revisorernas beslut föreskrivs i lagen

(1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvalt-
ningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

1

1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214.

2

Senaste lydelse 1989:191.

SFS 2000:425

Utkom från trycket
den 14 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.