SFS 2006:1003 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2006:1003 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
061003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5, 12, 19 och 22 §§ lagen

(2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen skall ha följande lydelse.

5 §

2

Riksrevisorerna beslutar gemensamt om verksamhetens inriktning

och organisation, arbetsordning samt de ekonomi- och personaladministra-
tiva föreskrifter som skall gälla för den egna verksamheten och som inte
skall beslutas av riksdagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2 och 7 lagen
(2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen eller av riksdagssty-
relsen enligt 41 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmel-
ser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevi-
sionen.

Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorerna gemensamt i sär-
skilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom
Riksrevisionen.

12 §

3

Styrelsen beslutar om

1. framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av riks-

revisorernas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen
och den årliga rapporten samt revisionsberättelserna över årsredovisningen
för staten, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,

2. yttranden till riksrevisorerna över granskningsplan, och
3. årsredovisning och förslag till anslag på statsbudgeten för Riksrevisio-

nen.

Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på statsbudgeten skall den

inhämta riksdagsförvaltningens yttrande över förslaget.

19 §

4

Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av Riksrevisio-

nen.

1

Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39, rskr. 2005/06:384.

2

Senaste lydelse 2003:359.

3

Senaste lydelse 2003:359.

4

�ndringen innebär att första och andra styckena upphävs.

SFS 2006:1003

Utkom från trycket
den 4 juli 2006

3*

SFS 2006:999�1011

background image

2

SFS 2006:1003

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

22 §

Riksrevisionen skall bedriva internationellt utvecklingssamarbete i

enlighet med vad riksdagen har beslutat.

Riksrevisionen får även i övrigt inom sitt verksamhetsområde utföra upp-

drag och tillhandahålla tjänster på det internationella området.

Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster som avses i

andra stycket. Riksrevisionen bestämmer avgifternas storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006 i fråga om 12 och 19 §§ och i

övrigt den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.