SFS 2002:1023 Lag med instruktion för Riksrevisionen

021023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med instruktion för Riksrevisionen;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Riksrevisionen är enligt 12 kap. 7 § regeringsformen en myndighet un-

der riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av sta-
ten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestäm-

melser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens
granskning finns även i andra lagar.

2 §

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna svarar

för den administrativa ledningen av myndigheten.

Vid Riksrevisionen finns också en styrelse.
I 8 kap. 11 och 13 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer och styrelse.

3 §

Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd.

Riksrevisorerna

4 §

Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av gransknings-

områden mellan sig. De beslutar vidare gemensamt om verksamhetens in-
riktning och organisation samt om arbetsordning.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vad

de skall granska. De skall dessförinnan samråda med varandra.

Riksrevisorernas beslut skall redovisas i en granskningsplan.

5 §

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En riks-

revisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns
ställe avgöra granskningsärenden.

Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. fram-

går att de viktigaste granskningsärendena skall samlas i en årlig rapport. Den
rapporten beslutar riksrevisorerna gemensamt.

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

SFS 2002:1023

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

2

SFS 2002:1023

6 §

Riksrevisorerna skall för styrelsen redovisa arbetet i de viktigaste

granskningarna och hur granskningsplanen följs.

7 §

Genom arbetsordning eller särskilda beslut får riksrevisorerna före-

skriva att administrativa ärenden som inte behöver beslutas av dem gemen-
samt får avgöras av den riksrevisor som svarar för den administrativa led-
ningen av myndigheten eller av någon annan tjänsteman vid myndigheten.

8 §

Ett ärende som riksrevisorerna skall avgöra gemensamt får avgöras av

endast två riksrevisorer, om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant ärende
får avgöras av endast en riksrevisor, om det är så brådskande att ett beslut
inte utan väsentlig olägenhet kan avvaktas.

9 §

Vid sammanträde med riksrevisorerna förs ordet av den riksrevisor

som svarar för den administrativa ledningen av Riksrevisionen. Om han el-
ler hon inte är närvarande vid sammanträdet, förs ordet i första hand av den
som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand av den som är äldst.

Som riksrevisorernas mening gäller den som två enar sig om eller, vid lika

röstetal, ordförandens mening.

Endast den som är riksrevisor har rätt att få avvikande mening antecknad.

10 §

Av 3 kap. 8 § första och tredje styckena riksdagsordningen framgår

att riksrevisorerna gemensamt eller var för sig får väcka förslag hos riksda-
gen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens, organisation, personal och
verksamhetsformer.

En riksrevisor får väcka förslag enligt första stycket först efter samråd

med övriga riksrevisorer.

Styrelsen

11 §

Styrelsen följer granskningsverksamheten.

12 §

Styrelsen beslutar om

1. förslag och redogörelser till riksdagen med anledning av riksrevisorer-

nas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen och den år-
liga rapporten samt revisionsberättelserna över årsredovisningen för staten,
Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,

2. yttranden till riksrevisorerna över granskningsplan, och
3. årsredovisning, delårsrapport och förslag till anslag på statsbudgeten

för Riksrevisionen.

Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på statsbudgeten skall den

inhämta riksdagsförvaltningens yttrande över förslaget.

13 §

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga le-

damöter är närvarande.

Anmälningsskyldighet

14 §

En riksrevisor skall skriftligen anmäla följande förhållanden till riks-

dagen

background image

3

SFS 2002:1023

1. innehav av aktier i ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022)

om revision av statlig verksamhet m.m.,

2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om

löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i
Riksrevisionen,

3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av

uppdraget som riksrevisor,

5. uppdrag hos en kommun eller ett landsting, om uppdraget inte är av en-

dast tillfällig karaktär, och

6. annan anställning, uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka

uppdragets utförande.

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid Riksrevisionen skall det finnas en personalansvarsnämnd med

den riksrevisor som har det administrativa ledningsansvaret som ordförande.
Nämnden skall därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de leda-
möter som myndigheten utser. Följande frågor skall prövas av personalan-
svarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.

16 §

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälf-

ten av övriga ledamöter är närvarande.

Ersättningar

17 §

Föreskrifter om arvoden till ledamöterna och suppleanterna i styrel-

sen finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen,
dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna och suppleanterna gör för

sitt uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065)
om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrif-
terna till denna. Vid bedömningen av rätten till ersättning skall ledamöternas
och suppleanternas bostad på hemorten anses som tjänsteställe.

Övriga bestämmelser

18 §

Riksrevisionen svarar för att intern revision sker av myndigheten.

19 §

Varje år senast den 22 februari skall Riksrevisionen till riksdagen

avge årsredovisning för det senaste budgetåret.

Varje år senast den 15 augusti skall Riksrevisionen avge delårsrapport till

riksdagen avseende de första sex månaderna av räkenskapsåret.

Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av Riksrevisionen.

background image

4

SFS 2002:1023

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

20 §

Riksrevisionen skall planera för sin verksamhet under kris- och krigs-

förhållanden.

21 §

Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella revisionsorganet

i internationella sammanhang.

22 §

Riksrevisionen får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och

tillhandahålla tjänster på det internationella området.

Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster. Riksrevisio-

nen bestämmer avgifternas storlek och får disponera avgiftsinkomsterna.

Överklagande

23 §

Bestämmelser om överklagande av Riksrevisionens beslut finns i la-

gen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsför-
valtningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Genom lagen upphävs lagen

(1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

PÄR NUDER
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.