SFS 2007:88 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2007:88 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
070088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 8 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen

dels att 4, 5 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

4 §

2 Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av gransknings-

områden mellan sig.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vilken

huvudsaklig inriktning granskningen skall ha. De skall dessförinnan sam-
råda med varandra.

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En riks-

revisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns
ställe avgöra granskningsärenden.

Riksrevisorernas beslut om granskningens huvudsakliga inriktning skall

redovisas i en granskningsplan.

Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. fram-

går att de viktigaste granskningsärendena skall samlas i en årlig rapport. Den
rapporten beslutar riksrevisorerna gemensamt.

5 §

3 Riksrevisorerna beslutar gemensamt om verksamhetens organisation,

arbetsordning samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som
skall gälla för den egna verksamheten och som inte skall beslutas av riks-
dagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2 och 7 lagen (2000:419) med in-
struktion för riksdagsförvaltningen eller av riksdagsstyrelsen enligt 41 § la-
gen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riks-
dagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorerna gemensamt i sär-
skilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom
Riksrevisionen.

1 Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:104.

2 Senaste lydelse 2003:359.

3 Senaste lydelse 2006:1003.

SFS 2007:88

Utkom från trycket
den 20 mars 2007

background image

2

SFS 2007:88

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

14 §

4 En riksrevisor får inte inneha egendom som medför att han eller hon

har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i den verksamhet som be-
drivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m.

14 a § Vid Riksrevisionen skall föras en förteckning över sådana finan-
siella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med fi-
nansiella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och
andra funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorerna ge-

mensamt bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och
ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldighet enligt
denna paragraf gäller inte för riksrevisorerna.

I tilläggsbestämmelsen 8.12.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser

om att en riksrevisor skriftligen skall anmäla innehav och ändring i inneha-
vet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksda-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:359.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.