SFS 2010:1421 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

101421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med

instruktion för Riksrevisionen

dels att 6, 7 och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17 och 22 §§ samt rubriken närmast före 11 §

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

2 §

2

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna är riks-

revisor med administrativt ansvar och svarar för den administrativa led-
ningen av myndigheten.

Om riksrevisorn med administrativt ansvar är förhindrad att fatta beslut i

en fråga som denne ska besluta om, och beslutet är brådskande, får i första
hand den riksrevisor som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand den
riksrevisor som är äldst, fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen ska också Riksrevisionens parlamentariska råd finnas.
I 8 kap. 12 och 14 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av

riksrevisorer och Riksrevisionens parlamentariska råd.

4 §

3

Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av

granskningsområden mellan sig.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vilken

huvudsaklig inriktning granskningen ska ha. De ska dessförinnan samråda
med varandra.

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En

riksrevisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns
ställe avgöra granskningsärenden.

Riksrevisorernas beslut om granskningens huvudsakliga inriktning ska

redovisas i en granskningsplan.

Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

framgår att de viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den
årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den rapporten beslutar
riksrevisorerna gemensamt.

1 Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25.

2 Senaste lydelse 2003:359.

3 Senaste lydelse 2007:88.

SFS 2010:1421

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1421

4 a §

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om förslag till

anslag för Riksrevisionen på statsbudgeten. Riksrevisorn med administrativt
ansvar beslutar även om årsredovisningen för Riksrevisionen.

9 §

Vid sammanträde med riksrevisorerna förs ordet av riksrevisorn med

administrativt ansvar. Om han eller hon inte är närvarande vid sammanträ-
det, förs ordet i första hand av den som har varit riksrevisor längst tid och i
andra hand av den som är äldst.

Som riksrevisorernas mening gäller den som två enar sig om eller, vid lika

röstetal, ordförandens mening.

Endast den som är riksrevisor har rätt att få avvikande mening antecknad.

Riksrevisionens parlamentariska råd

11 §

Riksrevisionens parlamentariska råd följer granskningsverksamheten.

Det parlamentariska rådet ska verka för samråd och insyn i

Riksrevisionens verksamhet.

12 §

4

Riksrevisorerna ska för Riksrevisionens parlamentariska råd redo-

visa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statsbudgeten för

Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar redogöra
för förslaget för Riksrevisionens parlamentariska råd.

15 §

Vid Riksrevisionen ska det finnas en personalansvarsnämnd med

riksrevisorn med administrativt ansvar som ordförande. Nämnden ska därut-
över bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten
utser. Följande frågor ska prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock

inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.

17 §

Föreskrifter om arvoden till ledamöterna i Riksrevisionens

parlamentariska råd finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag
inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna gör för sitt uppdrag har de

rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna.
Vid bedömningen av rätten till ersättning ska ledamöternas bostad på
hemorten anses som tjänsteställe.

22 §

5

Riksrevisionen ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete i

enlighet med vad riksdagen har beslutat. Inriktningen av det internationella
utvecklingssamarbetet ska beslutas av Riksrevisionen efter samråd med
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

4 Senaste lydelse 2006:1003.

5 Senaste lydelse 2006:1003.

background image

3

SFS 2010:1421

Riksrevisionen får även i övrigt inom sitt verksamhetsområde utföra

uppdrag och tillhandahålla tjänster på det internationella området.

Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster som avses i

andra stycket. Riksrevisionen bestämmer avgifternas storlek.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.