SFS 2010:1431 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen / SFS 2010:1431 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen
101431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2002:1023) med

instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

1 §

Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en myndighet un-

der riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns be-

stämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisio-
nens granskning finns även i andra lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1431

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.