SFS 2010:1817 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

101817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen

dels att 5 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 b §, med följande lydelse.

4 b §

Riksrevisorn med administrativt ansvar ansvarar inför riksdagen för

verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt,
att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksrevisio-
nen hushållar väl med statens medel.

5 §

2

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om arbetsordning och

verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter
som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska beslutas av riks-
dagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2 och 7 lagen (2000:419) med in-
struktion för riksdagsförvaltningen eller av riksdagsstyrelsen enligt 46 § la-
gen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riks-
dagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn med administrativt an-
svar i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda
inom Riksrevisionen.

18 §

Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999) med ekono-

miadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2009/10:RS6, bet. 2010/11:KU9, rskr. 2010/11:52.

2 Senaste lydelse 2007:88.

SFS 2010:1817

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.