SFS 2011:750 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

110750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen

2

dels att i 18 och 23 §§ ordet ”riksdagsförvaltningen” ska skrivas med stor

begynnelsebokstav,

dels att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

3

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om arbetsordning och

verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter
som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska beslutas av Riks-
dagsförvaltningen enligt 7 § 1 och 2 lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen eller av riksdagsstyrelsen enligt 46 § lagen
(2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdags-
förvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn med administrativt an-
svar i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda
inom Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av 18 § 2010:1817.

3 Senaste lydelse 2010:1817.

SFS 2011:750

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.