SFS 1979:368

790368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:368

Oin lagrådet;

utkom från trycket

den 14 juni 1979

Utfärdad den 31 maj 1979 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Lagrådet består av högst fyra avdelningar.

Regeringen bestämmer med hänsyn till arbetsbördan i lagråde t om det

skall bestå av mer än en avdelning.

2 § 1 lagrådet tjänstgör justitieråd och regeringsråd. Flera än sammanlagt

nio justitieråd och regeringsråd får inte samtidigt tagas i anspråk för tjänst­

göring i lagrådet.

Vid behov kan även annan lagfaren person förordnas att tjänstgöra som

ledamot av lagrådet.

3 § Avdelning består av tre ledamöter. Om särskilda skäl föreligger, fär

regeringen bestämma att avdelning skall bestå av fyra ledamöter vid be­

handlingen av visst ärende.

I avdelning skall ingå såväl justitieråd som reg ringsråd. Mer än en så­

dan ledamot som avses i 2 § andra stycket får inte tjänstgöra på avdelning.

4 § Regeringen bestämmer med beaktande av 2 och 3 §§ hur många justi­

tieråd och regeringsråd, som skall tjänstgöra i l agrådet, och hur sådana le­
damöter skall fördelas på avdelningar.

5 § Högsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de rege­

ringsråd, som skall vara ledamöter av lagrådet, och bestämmer vilken av­
delning de skall tillhöra.

Annan lagfaren person som skall vara ledamot av lagrådet forordnas av

regeringen, som också bestämmer vilken avdelning sådan ledamot skall

tillhöra.

6 § Om inte annat föranleds av regeringens beslut om avdelnings tjänst­
göring eller sammansättning, utses ledamöter av lagrådet för en period av

två år rä knat från böljan av högsta domstolens höstsession under år med
udda slutsiffra (lagrådsperiod). Om annan tjänstgöringstid i visst fall före­

skrivs i 13 §.

7 § Justitieråd eller regeringsråd, som har tjänstgjort i lagrådet minst ett
år under en lagrådsperiod, får efter periodens utgång inte utan särskilda

skäl utses att på nytt tjänstgöra i lagrådet förrän nästa lagrådsperiod har ut­

gått, Ordförande på avdelning i högsta domstolen eller regeringsrätten får
inte utses till ledamot av lagrådet.

Justitieråd eller regeringsråd, som har uppnått sextio års ålder, får inte

utan eget samtycke utses att tjänstgöra i lagrådet;

' Prop. 1978/79:195, KU 39, rskr 359.

813

¬

background image

' ./i

SFS 1979:368

8 § Lagrådets avdelningar är lika behöriga att behandla ärenden som an­

kommer på lagrådet.

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt lagrådets ledamöter

bestämmer.

9 § Ordförande på avdelning i lagrådet är det justitieråd eller regerings­

råd som först har utnämnts till sådant ämbete. Med ju stitieråd och rege­

ringsråd jämställs härvid förutvarande justitieråd och regeringsråd.

När lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, förs ordet av den äldste

ordföranden på avdelning.

10 § När lagrådet behandlar ärende som har beretts i regeringskansliet,

skall tjänsteman i kansliet biträda med föredragning och på annat lämpligt
sätt. Vid behandlingen av lagförslag som har väckts inom riksdagen skall
det utskott som har begärt lagrådets yttrande ställa föredragande till förfo­
gande.

Vid behandlingen av visst ärende kan som sakkunnig anlitas person med

särskilda fackkunskaper. Sådan sakkunnig förordnas av regeringen på av­

delnings begäran.

11 § Förekommer skiljaktiga meningar vid behandlingen av ärende, skall

omröstning ske i den utsträckning som finnes påkallad.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter eller,

om flera meningar har fått lika många röster, den mening som biträds av

den äldste bland dem som har röstat för någon av dessa meningar.

12 § Har behandlingen av ärende inte avslutats vid lagrådsperiods ut­

gång skall, till dess ärendet har blivit slutligt handlagt, de ledamöter som
har deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som
har utsetts för den nya perioden.

13 § Avgår justitieråd eller regeringsråd, som är ledamot av lagrådet,

från sitt domarämbete eller får han förfall, utser vid behov den domstol

som har förordnat honom annat justitieråd eller regeringsråd att tjänstgöra
i hans ställe i lagrådet.

Avdelning kan bestämma att den som har tjänstgjort på avdelningen un­

der förfall för annan skall fortsätta att tjänstgöra i dennes ställe efter förfal­

lets upphörande, till dess ärende i vars handläggning han har deltagit har

blivit slutligt handlagt.

14 § Justitieråd eller regeringsråd som tjänstgör i lagrådet skall delta i be­

handlingen i högsta domstolen eller regeringsrätten av mål eller ärende,
med vilket han förut har tagit befattning vid handläggning för sl utligt avgö­

rande, samt i behandlingen av mål eller ärende, som skall avgöras av

högsta domstolen eller regeringsrätten i dess helhet.

15 § Ledamot av lagrådet är berättigad till tre månaders ledighet om året

på tid som lagrådets ledamöter bestämmer.

Ledamot vilkens tjänstgöring har inletts under pågående lagrådsperiod

814

erhåller ledighet enligt vad lagrådets ledamöter bestämmer. Ledigheten får

/

¬

background image

inte överstiga tre månader om året.

SFS 1979:368

Andra stycket skall tillämpas också på ledamot, som är förordnad att

delta i behandlingen av visst ärende.

16 § Har regeringen meddelat lagrådet att det inte har att vänta något

ärende under viss tid, skall justitieråd och regeringsråd, som är i tjänst i
lagrådet, under nämnda tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, såvida
inte annat föranleds av brådskande ärende.

Även i annat fall kan justitieråd och regeringsråd, som är i tjänst i lagrå­

det, tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om lagrådets ledamöter finner
att det kan ske utan olägenhet för lagrådets verksamhet.

17 § Om laga hinder inte möter, bör alla justiteråd eller regeringsråd som

inte är befriade från tjänstgöringsskyldighet delta i handläggningen av
ärende som enligt denna lag ankommer på högsta domstolen eller rege­

ringsrätten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980 då lagen (1965:186) om lagrå­

det skall upphöra att gälla.

Den lagrådsperiod s om inleds vid böljan av högsta domstolens höstses­

sion år 1979 upphör vid utgången av år 1979. Den första lagrådsperioden

enligt den nya lagen pågår från ingången av år 1980 till början av högsta

domstolens höstsession år 1981.

Har behandlingen av ärende inte avslutats vid la grådsperiodens utgång

den 31 december 1979, skall de ledamöter som har deltagit i behandlingen
tjänstgöra på avd elning i lagråde t till dess ärendet har blivit slutligt hand­

lagt. I fråga om a vdelningens sammansättning vid behandlingen av sådant
ärende tillämpas äldre lag.

Före den nya lagens ikraftträdande skall, med tillämpning av 1-7 §§ nya

lagen, b eslut i de hänseenden som avses i dessa paragrafer meddelas för
den lagrådsperiod som inleds den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

SVEN ROMANUS
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.