SFS 2003:333 Lag om Lagrådet

030333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om Lagrådet;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Grundlagsbestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap. 18 § reger-

ingsformen.

Lagrådets sammansättning

2 §

I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd och regeringsråd, justitieråd

och regeringsråd som avgått med ålderspension samt andra lagfarna perso-
ner. Fler än sammanlagt sex justitieråd och regeringsråd får inte samtidigt
tas i anspråk för tjänstgöring i Lagrådet.

3 §

Lagrådet består av minst en och högst fyra avdelningar.

4 §

En avdelning skall bestå av tre ledamöter. Om det finns särskilda skäl

får en avdelning bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst
ärende.

5 §

I varje avdelning skall det ingå både justitieråd och regeringsråd. Vid

behov får de ersättas av pensionerat justitieråd eller pensionerat regerings-
råd. Minst en ledamot på avdelningen skall dock vara aktivt justitieråd eller
regeringsråd. Utöver dessa får högst en annan lagfaren person tjänstgöra på
en avdelning.

6 §

Ordförande på en avdelning i Högsta domstolen eller Regeringsrätten

får inte utses till ledamot i Lagrådet.

Justitieråd eller regeringsråd som har fyllt sextio år får inte utan eget sam-

tycke förordnas till ledamot i Lagrådet.

1

Prop. 2002/03:45, bet. 2002/03:KU32, rskr. 2002/03:185.

SFS 2003:333

Utkom från trycket
den 16 juni 2003

background image

2

SFS 2003:333

Beslut om sammansättningen

7 §

Regeringen beslutar med hänsyn till arbetsbördan hur många avdel-

ningar Lagrådet skall bestå av och under vilka tidsperioder avdelningarna
skall tjänstgöra.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att under en

pågående lagrådsperiod närmare bestämma antalet avdelningar om det är
nödvändigt på grund av ändrad arbetsbörda.

8 §

Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och Reger-

ingsrätten hur många ledamöter som var och en av domstolarna skall utse i
Lagrådet. Regeringen beslutar om en avdelning skall bestå av fyra ledamöter
vid behandlingen av ett visst ärende.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att fatta beslut

enligt första stycket.

Högsta domstolen utser justitieråd och Regeringsrätten regeringsråd att

vara ledamöter i Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar pensionerade
justitieråd respektive pensionerade regeringsråd att vara ledamöter i Lagrå-
det.

9 §

Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av regeringen

efter samråd med Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att förordna

en ledamot som avses i denna paragraf och som tidigare har varit ledamot i
Lagrådet.

10 §

Vid behov utses ersättare för en ledamot i Lagrådet på det sätt som

anges i 8 och 9 §§.

11 §

När det skall finnas fler än en avdelning bestämmer de av ledamö-

terna som berörs av beslutet avdelningarnas sammansättning.

12 §

Alla justitieråd och regeringsråd bör delta i beslut som enligt denna

lag fattas av Högsta domstolen respektive Regeringsrätten, om de inte är be-
friade från skyldighet att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i
beslutet.

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider

13 §

Lagrådets verksamhet delas in i perioder om två år räknade från bör-

jan av Högsta domstolens höstsession under år med udda slutsiffra (lagråds-
perioder).

14 §

En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid eller för be-

handling av ett visst ärende.

Förordnande för viss tid skall avse en lagrådsperiod eller en del av en så-

dan period. För att ett justitieråd eller ett regeringsråd från början av en lag-
rådsperiod skall förordnas för kortare tid än hela perioden krävs särskilda
skäl.

background image

3

SFS 2003:333

15 §

Justitieråd eller regeringsråd, som har tjänstgjort i Lagrådet under

minst ett år av en lagrådsperiod, får efter periodens utgång inte utan sär-
skilda skäl utses att på nytt tjänstgöra i Lagrådet förrän nästa lagrådsperiod
har gått ut.

16 §

Har behandlingen av ett ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens

slut skall de ledamöter som deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdel-
ningen i stället för dem som har utsetts för den nya perioden, till dess ärendet
har blivit slutligt behandlat.

Om en ledamot under en pågående lagrådsperiod skall avsluta sin tjänst-

göring på en avdelning i Lagrådet, kan avdelningen bestämma att ledamoten
skall fortsätta sin tjänstgöring till dess ett påbörjat ärende som ledamoten har
varit med om att granska har behandlats slutligt.

Behandling av ärenden

17 §

Lagrådets avdelningar är alla lika behöriga att behandla ärenden.

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt som Lagrådets leda-

möter bestämmer.

18 §

Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd eller regerings-

råd som först har utnämnts till ett sådant ämbete.

När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, skall det justitieråd eller

regeringsråd som är äldst i tjänst föra ordet.

19 §

Regeringskansliet skall ställa en tjänsteman till Lagrådets förfogande

för att föredra ett ärende som har beretts i kansliet och för att på annat lämp-
ligt sätt hjälpa Lagrådet vid behandlingen av ärendet. När Lagrådet behand-
lar ett lagförslag som har väckts i riksdagen, skall det utskott som har begärt
Lagrådets yttrande ställa föredragande till förfogande.

20 §

En lagrådsavdelning kan förordna en person med särskilda fackkun-

skaper att som sakkunnig hjälpa avdelningen vid behandlingen av ett visst
ärende.

21 §

Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett ärende,

skall omröstning ske i den mån det behövs.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. Om

flera meningar har fått lika många röster gäller den mening som stöds av det
justitieråd eller regeringsråd som är äldst i tjänst bland dem som har röstat
för någon av dessa meningar.

22 §

Vid tillämpning av 18 och 21 §§ skall med justitieråd och regerings-

råd jämställas pensionerade justitieråd och regeringsråd.

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och
Regeringsrätten

23 §

Justitieråd och regeringsråd som tjänstgör i Lagrådet skall fortsätta att

delta i behandlingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen eller Rege-
ringsrätten som de har påbörjat. Detsamma gäller behandlingen av mål eller

background image

4

SFS 2003:333

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

ärenden som skall avgöras av Högsta domstolen eller Regeringsrätten i dess
helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till arbetsbördan i Lagrå-
det.

24 §

Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några ärenden att

vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepar-
tementet att lämna ett sådant meddelande. Justitieråd och regeringsråd som
är ledamöter i Lagrådet skall under en sådan tid tjänstgöra i den domstol som
de tillhör, om inte ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

Även i annat fall får justitieråd och regeringsråd i Lagrådet tjänstgöra i sin

domstol, om det kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet. Beslut om
detta fattas av Lagrådets ledamöter.

Lagrådsledamöternas ledighet

25 §

Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om ledighet enligt

samma grunder som gäller för justitieråden och regeringsråden i domsto-
larna. Vid beslut om ledighet skall Lagrådet se till att brådskande ärenden
inte fördröjs.

En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod får vara ledig

enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003, då lagen (1979:368) om

Lagrådet skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 2–12 §§ i den nya lagen tillämpas redan före ikraft-

trädandet när det gäller beslut som avses i de paragraferna och som gäller
den lagrådsperiod som inleds vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.