SFS 2010:1467 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

101467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18 och

21–25 §§ samt rubriken närmast före 23 § lagen (2003:333) om Lagrådet
ska ha följande lydelse.

2 §

I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd, justitieråd som avgått med ål-

derspension samt andra lagfarna personer. Fler än sammanlagt sex justitieråd
får inte samtidigt tas i anspråk för tjänstgöring i Lagrådet.

5 §

I varje avdelning ska det ingå både justitieråd som tjänstgör i Högsta

domstolen och justitieråd som tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid
behov får de ersättas av pensionerat justitieråd som tjänstgjort i Högsta dom-
stolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på avdelningen
ska dock vara aktivt justitieråd. Utöver dessa får högst en annan lagfaren
person tjänstgöra på en avdelning.

6 §

Ordförande på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvalt-

ningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.

Justitieråd som har fyllt sextio år får inte utan eget samtycke förordnas till

ledamot i Lagrådet.

8 §

Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och Högsta

förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av domstolarna
ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar om en avdelning ska bestå av fyra
ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att fatta beslut

enligt första stycket.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen utser justitieråd i

respektive domstol att vara ledamöter i Lagrådet. Vid behov utser dessa
domstolar pensionerade justitieråd att vara ledamöter i Lagrådet.

9 §

Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av regeringen

efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att förordna

en ledamot som avses i denna paragraf och som tidigare har varit ledamot i
Lagrådet.

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

SFS 2010:1467

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1467

12 §

Alla justitieråd bör delta i beslut som enligt denna lag fattas av Hög-

sta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen, om de inte är befri-
ade från skyldighet att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i be-
slutet.

14 §

En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid eller för be-

handling av ett visst ärende.

Förordnande för viss tid ska avse en lagrådsperiod eller en del av en sådan

period. För att ett justitieråd från början av en lagrådsperiod ska förordnas
för kortare tid än hela perioden krävs särskilda skäl.

15 §

Justitieråd, som har tjänstgjort i Lagrådet under minst ett år av en lag-

rådsperiod, får efter periodens utgång inte utan särskilda skäl utses att på
nytt tjänstgöra i Lagrådet förrän nästa lagrådsperiod har gått ut.

18 §

Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd som först har ut-

nämnts till ett sådant ämbete.

När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, ska det justitieråd som är

äldst i tjänst föra ordet.

21 §

Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett ärende, ska

omröstning ske i den mån det behövs.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. Om

flera meningar har fått lika många röster gäller den mening som stöds av det
justitieråd som är äldst i tjänst bland dem som har röstat för någon av dessa
meningar.

22 §

Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska med justitieråd jämställas pensi-

onerat justitieråd.

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och Högsta
förvaltningsdomstolen

23 §

Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet ska fortsätta att delta i behand-

lingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen eller Högsta förvaltnings-
domstolen som de har påbörjat. Detsamma gäller behandlingen av mål eller
ärenden som ska avgöras av Högsta domstolen eller Högsta förvaltnings-
domstolen i dess helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till ar-
betsbördan i Lagrådet.

24 §

Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några ärenden att

vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga chefen för Justitie-
departementet att lämna ett sådant meddelande. Justitieråd som är ledamöter
i Lagrådet ska under en sådan tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om
inte ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet tjänstgöra i sin domstol, om det

kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet. Beslut om detta fattas av
Lagrådets ledamöter.

background image

3

SFS 2010:1467

25 §

Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om ledighet enligt

samma grunder som gäller för justitieråden i domstolarna. Vid beslut om le-
dighet ska Lagrådet se till att brådskande ärenden inte fördröjs.

En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod får vara ledig

enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Vid tillämpning av 2 § ska med justitieråd som avgått med ålders-

pension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.

3. Vid tillämpning av 5, 8 och 22 §§ ska med pensionerat justitieråd jäm-

ställas pensionerat regeringsråd.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.