SFS 2011:738 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

110738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:333) om

Lagrådet

2

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

3

Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvalt-

ningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.

13 §

Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade från början

av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267.

2 Senaste lydelse av 15 § 2010:1467.

3 Senaste lydelse 2010:1467. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:738

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.